Garanční fond ČKP za nepojištěná vozidla – téma číslo 1 – výše vyměřovaného příspěvku do GF

Úhradová povinnost za nepojištěná vozidla

Od 1 . 1 . 2018 je účinná novela zákona 168/1999 Sb., ze které vyplývá znovuobnovení vybírání příspěvku do garančního fondu ČKP za nepojištěná vozidla.

Změny v zákoně

Oproti předchozímu modelu úhradové povinnosti vůči ČKP platí nově zejména, že:

Vozidlo podléhající registraci musí být pojištěno, i když není provozováno. Pouze v případě vozidel vyřazených z registru, odcizených, vyvezených (do zahraničí) a zaniklých je dána výjimka zákonem.

„Vlastník tuzemského vozidla a jeho provozovatel (dále jen „osoba povinná k zaplacení příspěvku“) jsou společně a nerozdílně povinni zaplatit Kanceláři příspěvek za každý den porušení povinnosti podle § 1 odst. 2; to neplatí, bylo-li vozidlo odcizeno.“

Za příspěvek budou primárně odpovídat vlastník a s ním provozovatel vozidla.

Při určení osoby povinné k zaplacení příspěvku se má za to, že

a) osoba zapsaná jako vlastník vozidla v registru silničních vozidel je vlastníkem vozidla a

b) osoba zapsaná jako provozovatel vozidla v registru silničních vozidel je provozovatelem vozidla. Výše příspěvku se vypočte jako součin počtu dní, kdy byla porušována povinnost podle § 1 odst. 2, a výše denní sazby podle druhu vozidla.

Osoba povinná k zaplacení příspěvku je povinna zaplatit Kanceláři náklady spojené s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek. Výši denní sazby příspěvku, druhy vozidel pro účely denní sazby příspěvku a výši nákladů Kanceláře spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek podle odstavce 4 stanoví Ministerstvo financí vyhláškou číslo 205/1999 Sb.“

 Příspěvek se vypočte jako součin počtu dní kdy vozidlo bylo nepojištěno a sazby pro danou kategorii vozidla + náklady spojené s uplatněním práva na příspěvek ČKP.

Denní sazba příspěvku pro jednotlivé druhy tuzemských vozidel podle § 4 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je stanovena pro:

a) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru do 50 cm3 včetně ve výši 4 Kč,

b) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně ve výši 8 Kč,

c) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně ve výši 21 Kč,

d) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 500 cm3 ve výši 25 Kč,

e) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru do 1 000 cm3 včetně ve výši 30 Kč,

f) osobní automobil s objemem válců motoru nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně ve výši 35 Kč,

g) osobní automobil s objemem válců motoru nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně ve výši 47 Kč,

h) osobní automobil s objemem válců motoru nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně ve výši 65 Kč,

i) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 2 500 cm3 ve výši 93 Kč,

j) obytný automobil ve výši 61 Kč,

k) sanitní automobil ve výši 94 Kč,

l) autobus s nejvyšší povolenou hmotností do 5 000 kg včetně ve výši 155 Kč,

m) autobus s nejvyšší povolenou hmotností nad 5 000 kg ve výši 290 Kč,

n) trolejbus ve výši 56 Kč,

o) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností do 3 500 kg včetně ve výši 86 Kč,

p) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 3 500 kg do 12 000 kg včetně ve výši 145 Kč,

q) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 12 000 kg ve výši 261 Kč,

r) nákladní automobil, který je nebo má být v registru silničních vozidel zapsán jako tahač návěsů, nebo tahač přívěsů, ve výši 563 Kč,

s) traktor ve výši 16 Kč,

t) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg včetně ve výši 4 Kč,

u) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg do 10 000 kg včetně ve výši 7 Kč,

v) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 10 000 kg ve výši 70 Kč,

w) vozidla jiná než podle písmen a) až v) ve výši 20 Kč.

Pro vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem se použije denní sazba příspěvku podle

a) odstavce 1 písm. a) pro motocykl,

b) odstavce 1 písm. e) pro osobní automobil s výkonem do 40 kW včetně,

c) odstavce 1 písm. f) pro osobní automobil s výkonem nad 40 kW do 55 kW včetně,

d) odstavce 1 písm. g) pro osobní automobil s výkonem nad 55 kW do 80 kW včetně,

e) odstavce 1 písm. h) pro osobní automobil s výkonem nad 80 kW do 135 kW včetně,

f) odstavce 1 písm. i) pro osobní automobil s výkonem nad 135 kW.

Při škodě způsobené nepojištěným vozidlem bude moci ČKP vymáhat „pouze“ 1/3 škody maximálně 300 000 Kč (k tomu je ještě nutné uhradit příspěvek za nepojištěné vozidlo). Regres náhrady škody bude možné uplatnit po řidiči, provozovateli či vlastníkovi vozidla dle pravidel stanovených zákonem. Pokud měl na nehodu vliv alkohol, úmysl, špatný technický stav (všechny důvody jsou uvedeny v § 10 zákona), pak muže ČKP vymáhat plnou výši újmy, tj. 100%.

„Výplatou plnění z garančního fondu vzniká Kanceláři nárok na náhradu jedné třetiny toho, co plnila poškozenému podle odstavce 2 písm. a), b) a g) včetně nákladu na jinou osobu pověřenou Kanceláří

vyřízením případu a poskytnutím plnění poškozenému nebo uplatněním tohoto práva, nejvýše však 300 000 Kč. Vůči pohledávce Kanceláře na náhradu podle věty prvé jsou solidárními dlužníky provozovatel a řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena újma; řidič pouze tehdy, pokud má povinnost újmu nahradit. Za podmínek podle § 10 má Kancelář nárok podle vet prvé a druhé na náhradu toho, co plnila poškozenému včetně nákladů podle věty prvé, bez omezení. Nelze-li určit provozovatele vozidla, je solidárním dlužníkem vůči pohledávce Kanceláře vlastník vozidla. To neplatí pro vlastníka vozidla, jehož pojištění odpovědnosti zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d). Kancelář je povinna požadovat na příslušném garančním fondu, popřípadě na příslušné kanceláři pojistitelů náhradu toho, co plnila poškozenému podle odstavce 2 písm. e) nebo formou náhradního plnění podle § 24a odst. 1 písm. c) a § 24b.“

 ZDROJ: materiál České pojišťovny, a.s.