Co dělat v případě povodně nebo záplavy?

Některé regiony v ČR byly postiženy silnými a trvalými srážkami, které vedly k rozvodnění toků a k bleskovým povodním. Vzhledem k aktuální situaci a vyhlídkám lze předpokládat, že situace může ještě eskalovat.

Když dorazí velká voda

 • Sledujte sdělovací prostředky a snažte se provést co nejvíce preventivních opatření k ochraně zdraví i materiálních hodnot ještě před kulminací. Přitom vždy dbejte na bezpečnost svoji i svých blízkých.
 • Průběžně sledujte zejména internetové zpravodajství i lokální stránky Vaší obce.
 • Uposlechněte pokynů a doporučení vydaných v souvislosti s povodní jak centrálních, tak i na místní úrovni.
 • Důležité osobní dokumenty (rovněž pojistné smlouvy), doklady a cennosti uložte na bezpečném místě. Rovněž tak doklady o pořízení větších zařizovacích předmětů, elektroniky apod. Snažte se co nejvíce materiálních hodnot uchovat tak, aby na ně voda nemohla.
 • I během povodně nebo záplavy se snažte minimalizovat vznik nebo šíření škody, ale pouze je-li to v dané situaci bezpečné.
 • V případě zatopení sklepních prostor změřte úroveň hladiny zaplavení objektu a postiženou plochu.
 • Pořiďte co nejpodrobnější fotodokumentaci místa škody.

Jak správně postupovat po povodni

 • Jakmile voda opadne, zajistěte co nejrychleji odčerpání vody a odstranění bahna a trosek z objektu a jeho okolí. I přitom dbejte maximálně na svoji bezpečnost a hygienické normy.
 • Je-li to možné, zajistěte fotodokumentaci rozsahu škody mobilním telefonem.
 • Zničené a poškozené věci shromažďujte pro pozdější prohlídku ze strany likvidátora. Dovolí-li to hygienické podmínky, nic nevyhazujte.
 • Nahlaste škodu pojišťovně.

Jak hlásit povodňovou škodu

Nejlepším je využití on-line formuláře pro nahlášení škody. Vyplnění on-line hlášení je nejrychlejší cestou, jak pojišťovnu informovat. Součástí škodního hlášení by měl být i seznam zasažených věcí s uvedením stáří, rozsahu poškození a cenou. V průběhu řešení škody je důležiré dbát pokynů od likvidátora nejen při hlášení ale i prohlídce škody a dalším telefonickém kontaktu s pojišťovnou.