Pronájmy frčí, rizika s nimi spojená stoupají

Majetkové pojištění je dobrým nástrojem ochrany pro majetek pronajímatele – bytu nebo domu (pojištění stavby), nebo vybavení bytu (pojištění domácnosti). Velmi vhodným a zajímavým doplňkem standardních pojistných nebezpečí v pojištění stavby může být připojištění poškození stavebních součástí all-risk a strojní a elektronická zařízení. Součástí nabídky pojištění stavby pro pronajímatele by mělo být připojištění ztrátay nájmu v souvislosti s pojistnou událostí, které pokryje výpadek příjmů pojištěného v délce až 12 měsíců po pojistné události.

Nájemník má možnost si pojistit především své vlastní věci vnesené do pronajatého bytu nebo domu (pojištění domácnosti). Součástí tohoto pojištění jsou i věci užívané, tedy movité věci ve vlastnictví majitele bytu nebo domu (jejich hodnotu je nutné, s ohledem na riziko podpojištění, zahrnout do pojistné částky). Pojištění lze doplnit i o pojištění stavebních součástí pronajatého bytu. Pojistná ochrana kromě jiného nabízí i krytí nákladů na náhradní ubytování. Pokud si nájemník pojistí domácnost a ta se stane neobyvatelnou v důsledku pojistné události, pak pojišťovna plní do částky 100 000 Kč (1‰ z pojistné částky denně). Pokud ale bude pojištěna jen stavba, pak nájemník není pojištěným – pojistné plnění za náhradní ubytování by nebylo z čeho hradit.

Pronajímatel bytu / domu by měl vždy zvážit také pojištění odpovědnosti. Majitel nemovitosti jako její vlastník je povinen nahradit škodu způsobenou stavem nemovitosti sousedům nebo jiným osobám pohybujícím se uvnitř nebo v blízkosti jeho nemovitosti. V tomto případě mu poskytne dostatečnou pojistnou ochranu pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti. Z připojištění pronajímatele (příjmy ze všech pronájmů max. 500 000 Kč/rok) lze hradit škody způsobené nájemníkovi bytu nebo domu. Především majitel bytu v bytovém domě se může dostat i do situace, že po něm bude vymáhána náhrada škody způsobená sousedům nájemníkem jeho bytu. Za tyto škody bude sice primárně odpovídat nájemník ale pojišťovna může uhradit i tyto škody a následně je vymáhat po nájemci, který by měl mít vždy sjednáno pojištění odpovědnosti. Pokud nemá-jeho chyba, pojišťovna vymáhá i tak. Pronajímatelé často požadují pojištění odpovědnosti svých nájemníků, které se vztahuje na běžné škody způsobené neopatrností, nešikovností či nedbalostí. Například nevratné znečištění sedačky, „vybydlení bytu“, zničení nábytku, rozbití mikrovlnky apod. Tyto škody jsou nepojistitelné a standardně se řeší kaucí/jistotou, kterou si pronajímatel od nájemníků vybírá.

Nájemníkovi lze doporučit pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Z tohoto pojištění budou hrazeny škody způsobené, kromě jiného, provozem jeho domácnosti především sousedům a jiným osobám. Pojištění automaticky obsahuje i pojištění odpovědnosti z nájmu nemovitosti, které zahrnuje i krytí škod způsobených stavem nemovitosti, za které může nájemce také odpovídat. Velmi časté jsou případy, kdy nájemník způsobí škodu na pronajaté nemovitosti (např. požár) a vlastník nemovitosti škodu uplatní u svého majetkového pojistitele. Pojišťovna škodu vlastníkovi uhradí, a jelikož je známý viník (nájemce), vyplacené pojistné plnění po nájemci vymáhá zpět. Nejsou ojedinělé případy, kdy nájemce musí uhradit škodu v řádech stovek tisíc. Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se s drobnými výjimkami nevztahuje na škody způsobené na věcech užívaných pojištěným (např. nábytek pronajímatele). Jako pojištěný může vystupovat i cizinec v případě, že má korespondenční adresu na území ČR. Studenti na kolejích a v pronajatých bytech jsou pojištěni v rámci pojištění svých rodičů do věku 30 let, pokud jsou svobodní a bezdětní a sdílí s rodiči společnou domácnost.