Pojištění věcí nájemce

Dnes jsem dostal emailem dotaz, následujícího znění:

Prosím o informaci k Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti. Kryje toto pojištění odpovědnost pronajímatele za škody na motorovém vozidle nájemce a dalších věcech umístěných v garáži nájemcem, v případě požáru (např. od sousední garáže), blesku, zřícení atd. ? Nemohu v popisu pojištění ani na internetu dohledat podrobnější údaje k případu pojištění garáže v případě soukromého vlastnictví.

Co myslíte, dá se taková věc řešit v rámci uváděného pojištění? Nemusíte s mým vyjádřením souhlasit a pak bych rád znal vaši variantu řešení. Máte-li někdo představu, jak záležitost řešit lépe, rád si to přečtu a zapamatuji.

A moje odpověď?

Vážený pane,

Vaše otázka zasahuje do více oblastí pojištění. Začnu pojištěním věcí nájemce v případě požáru, blesku a dalších živelních rizik není součástí pojištění odpovědnosti, ale jedná se o pojištění majetku. Nenapadá mě teď pojišťovna, která by “cizí” věci movité pojišťovala. Věci podnájemníků jsou ve výluce.

Dovolím si ocitovat ustanovení například Koopertativa pojišťovny

Připojištění garáže nebo jiného nebytového prostoru včetně zařízení1) Je-li k pojištění domácnosti nebo rekreační domácnosti sjednáno připojištění garáže nebo jiného nebytového prostoru včetně zařízení, které se nacházejí mimo místo pojištění bytu, vztahuje se toto připojištění na: a) garáž nebo jiný nebytový prostor v budově spojené se zemí pevným základem včetně jejich stavebních součástí a příslušenství (dále jen „garáž“);b) soubor movitých předmětů uložených v garáži. Jde o věci, které pojištěné osoby vlastní nebo oprávněně užívají (dále jen „uložené věci“)

Pojištění odpovědnosti za škodu je pojištění na škodu, kterou pojištěný způsobí jiné tzv. třetí osobě. Pro ilustraci si zase vypůjčím popis od Kooperativa pojišťovny

Pojištění se vztahuje na Vaši právním předpisem stanovenou povinnost nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) uvedenou v dalších odstavcích tohoto článku, pokud jste ji způsobili jiné osobě v souvislosti s činností nebo vztahem, pro které je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění.

Bohužel z pojištění jsou opět vyloučeny předměty “cizí” osoby. I když znovu použiji Kooperativa pojišťovnu, ve stejném smyslu mají podmínky postavené i daalší pojišťovny

Z pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě ani z pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti za Vás nenahradíme újmu způsobenou:a) úmyslně (včetně svévole nebo škodolibosti),b) na věci nebo zvířeti, které užíváte neoprávněně,c) na movitých věcech nebo zvířatech, které oprávněně užíváte (např. nájem, výpůjčka) nebo je máte u sebe; tato výluka neplatí pro újmu na věcech užívaných při praktickém vyučování nebo stáži, vybavení ubytovacího zařízení nebo pronajaté movité věci ve smyslu čl. 37 odst. 2) písm. c), odst. 3) a odst. 4), d) na movitých věcech nebo zvířatech, které jste převzali za účelem opatrování, zpracování, opravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo splnění jiného závazku; tato výluka neplatí pro újmu způsobenou na věcech převzatých při praktickém vyučování nebo stáži

Existují určité případy, kdy by bylo pojistné plnění možné požadovat a to například z pojištění občanské odpovědnosti nebo právě z pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti (Kooperativa toto nazývá pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti).

Občanská odpovědnost: auto nájemce by stálo na pozemku na jemu vyhrazeném místě a Vy byste ho poškrábal třeba při sekání trávy

Vlastnictví nemovitosti: – auto nájemce by stálo před garáží a ze střechy by na něj spadla střešní taška

– rozhodl byste se vymalovat a auto nájemce by zůstalo v garáži a Vám by to nevadilo. Při této činnosti by došlo k poškození auta

Několik dalších případů, kdy by pojišťovna hradila, bychom určitě ještě společně našli. Vámi uvedená situce nemá obecné pozitivní řešení, ale existují události, které by se za určitých okolností v pojišťovně s předpokládaným kladným výsledkem uplatnit daly.