Pojistné podmínky můžou být nepříjemnou pastí. Věnujte jim dostatečnou pozornost i u pojišťování svých plechových miláčků

Pokud si koupíte nové i jakékoliv starší auto, musíte si sjednat odpovědnost za škodu z provozu motorových vozidel nebo také všeobecně nazývané povinné ručení (POV). Už z toho je patrné , že se jedná o povinnost, kterou ukládá zákon. Povinné ručení musíte mít sjednané před prvním vyjetím na silnici a také bez tohoto pojištění nebude auto na vás převedeno. Z toho plyne, že první cesta musí vést do pojišťovny a pak teprve s platným povinným ručením  můžete navštívit pracoviště evidence vozidel. Obrácený postup není možný.

.Jinak už je to s havarijním pojištěním (HAV), které není „ za hubičku“  a pro některé vozy se vůbec nevyplatí. Z tohoto pojištění je možné nárokovat škody které neúmyslně způsobíte na vlastním automobilu, krádež vašeho automobilu případně jeho živelní poškození nebo zničení. Při zvažování, nakolik se havarijní pojištění vyplatí či nikoli, by měl také každý rozlišovat, jaké by nastalo plnění v případě „totální škody“, kdy auto už nemá smysl opravovat, nebo „parciální škody“, kdy se vozidlo ještě vyplatí dát do servisu. Při totálních škodách zpravidla platí, že pojistka nepokryje náklady na koupi nového nebo ojetého auta. Základním (ovšem prosím ne jediným) kriterem pro uzavření tohoto pojištění je výše pojistného, jednoduše řečeno cena . Výši pojistného ovlivňuje kromě ceny auta zejména forma a úroveň zabezpečení a také spoluúčast. Zabezpečením se rozumí například mechanické zamykání řadící páky, aktivní vyhledávací systémy nebo třeba i tzv. vypískování skel. Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný podílí na vzniklé škodě, tzn. je to částka, kterou mu pojišťovna nebude z výše škody hradit, dojde-li ze strany pojišťovny k plnění z pojistné smlouvy.

Že to znáte? Takže nepochybně věnujete mimořádnou pozornost pojistným podmínkám avýlukám či omezením v nich obsaženým. Každé pojištění (a to bez vyjímky) výluky obsahuje. Nejinak je tomu u POV i HAV. U havariního pojištění je standardně využívaná eliminace škody, která nastala mimo pozemní komunikaci. Ti znalejší mi oprávněně budou oponovat, že znají pojišťovnu, která pojištěním škody mimo „oficiální“ silnice kryje. Ale taky má svoje omezení.  Nesmí se jednat o závody všeho druhu, soutěže, přípravné jízdy k závodům či soukromé nebo testovací jízdy sloužící k tréninku řidičských dovedností.

A jaké další výluky nás můžou čekat?  Škody vzniklé při opravě nebo údržbě vozidla nebo v přímé souvislosti s těmito pracemi, dále škody vzniklé trvalým vlivem provozu vozidla (korozí, přirozeným opotřebením a podobně), nebo činností vozidla jako pracovního nástroje (například vyklápění, nakládání) a škody vzniklé při použití vozidla k jinému účelu, než ke kterému je výrobcem určeno.

Zatímco uzavření havarijního pojištění je dobrovolné, povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla nařizuje vlastníkovi nebo spoluvlastníkovi vozidla sjednat zákon. Pojišťovny mohou tyto výluky upravit. Například:

  1. Nebylo-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistitel nehradí:

a) újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena,

b) škodu, která má povahu ušlého zisku, a škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat (dále jen „věcná škoda“), kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželovi nebo osobám, které s ním v době vzniku škodní události žily ve společné domácnosti, s výjimkou škody podle článku 2 odst. 1 písm. c) VPPPOV, jestliže tato škoda souvisí s újmou podle článku 2 odst. 1 písm. a) VPPPOV,

c) škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen škodu nahradit,

d) škodu podle článku 2 odst. 1 písm. b) a c) VPPPOV vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla, e) újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,

f) náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato újma způsobena,

g) újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou újmy způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,

h) újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.

2. Byla-li újma způsobena vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které v době vzniku újmy řídila jiná osoba, nebo osobě, která s vozidlem, jehož provozem byla této osobě újma způsobena, oprávněně nakládá jako s vlastním, nebo se kterým oprávněně vykonává právo pro sebe, a jestliže v době vzniku újmy řídila vozidlo jiná osoba, je pojistitel povinen uhradit tomuto vlastníku nebo této osobě pouze újmu na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou

újmu vč. příslušnou zdravotní pojišťovnou uplatněného a prokázaného nároku na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, jestliže zdravotní VPP POV pojišťovna vynaložila tyto náklady na zdravotní péči poskytnutou poškozenému v důsledku škodní události, a regresního nároku předepsaného k úhradě pojištěnému podle zákona upravujícího nemocenské pojištění.

To je hrůza co? Kdo by to chtěl pročítat? Měl by to prostudovat KAŽDÝ. Je-li to to komusi „proti srsti“, neměl by to nechávat osud. Ale měl by se zeptat kamaráda, manželky nebo někoho jiného komu věří. Spoléhat na to, že se nic nestane je hazard. A když už neštěstí přijde, je často pozdě související dokumenty pročítat. Bude-li hodně zle, může se tím zabývat i najatý právník. Je ale nezbytné vyhazovat peníze za právníka? Nebylo by lepší věnovat více času prevenci než řešení následků? Prostě úplně stejně jako v „živém“ silničním provozu.

Řidiči, vlastníci, provozovatelé vybírejte pojištění nejen podle ceny. Čtěte pojistné podmínky. A vyplatí se i volba správných asistenčních služeb. Ale o těch někdy příště.

Víte, jaká je ideální pojistná smlouva? Ta, kterou nebudete potřebovat. Ale kdo ví?