Nové podmínky provozování vnitrostátní silniční dopravy v ČR od ledna 2019 se promítnou i do pojištění

Nic netrvá věčně. Ani podmínky pro pojištění přepravců. A copak že to na ně v roce 2019 dopadne? Nabízím pohled České pojišťovny.

Ustanovení § 9a zákona c. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,

Ustanovení o uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci obsažená v Úmluvě CMR se použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě…“

umožní v České republice použití Úmluvy CMR i ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě. Tato nová právní úprava se vztahuje na přepravní smlouvy uzavřené od 1. 1. 2019.

Novinky v právní úpravě a pojištění odpovědnosti silničních dopravců pro vnitrostátní přepravy

 Omezení základní odpovědnosti a případné náhradové povinnosti dopravce vycházející z váhy zásilky, nezávisle na její skutečné hodnotě

V NOZ je uvedeno:

  • 2567: Při ztrátě nebo zničení zásilky nahradí dopravce cenu, kterou zásilka měla v době, kdy ji převzal. To představuje odpovědnost až do výše věcné škody na zásilce + neomezenou odpovědnost za nedodržení dodací lhůty.

Úmluva CMR – článek 23 pak praví:

Článek 23, bod 1: …, vypočítá se náhrada z hodnoty zásilky v místě a době jejího převzetí k přepravě.

Článek 23, bod 3: Náhrada škody však nesmí přesahovat 8,33 zúčtovacích jednotek za kilogram chybějící hrubé hmotnosti (nezávisle na skutečné hodnotě zásilky).

Zúčtovací jednotka SDR

země                           měna              množství                     kód                  kurz

EMU                           euro                  1                                EUR                 25,69

MMF                           SDR                  1                                XDR                 30,79

Vyšší náhrada škody muže být po dopravci požadována při sjednání a zapsání do nákladního listu:

– Zvýšené hodnoty zásilky dle článku 24 Úmluvy CMR

„Odesílatel může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě cenu zásilky převyšující hranici stanovenou v článku 23 odst. 3 a v takovém případě nahrazuje udaná cena tuto hranici“

nebo

– Zvláštního zájmu na dodání zásilky dle článku 26 Úmluvy CMR

„Odesílatel může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě částku zvláštního zájmu na dodání zásilky pro případ její ztráty nebo poškození anebo překročení dodací lhůty.“

A co ještě je dobré vědět?

  • Článek 29 Úmluvy CMR

„V případě úmyslně způsobených škod či škod způsobených takovým jednáním dopravce, které soud pravomocně shledal za rovnocenné úmyslu, není odpovědnost dopravce limitována váhou zásilky“

Pozor! Úmysl je vyloučený z pojištění.

  •  Článek 19 a článek 23 Úmluvy CMR

„Finanční škodu vzniklou v důsledku překročení sjednané dodací lhůty je dopravce povinen nahradit jen do výše dovozného“

  • Článek 30 Úmluvy CMR

Reklamační lhůty

– Ihned při převzetí zásilky (je-li ztráta či poškození zásilky zjevně znatelné)

– 7 dnu ode dne vydání zásilky (je-li ztráta či poškození zásilky zjevně neznatelné)

– 21 dnu ode dne vydání zásilky pro uplatnění nároku na náhradu škody za překročení dodací lhůty

  • Článek 32 Úmluvy CMR

„Promlčecí doba nároků vyplývajících z přeprav dle Úmluvy CMR je 1 rok; v případě úmyslu je promlčecí doba 3 roky“

A jak by to vypadalo v číslech?

Aktuální kurz SDR:                                                                            30,79 Kč

Váha poškozeného zboží:                                                                  8 866 kg

Hodnota poškozeného zboží:                                                            7 000 000 Kč

(8 866 kg x 8,33 x 30,79) = 2 273 958 Kč

 SDR ……………………………………. zvláštní práva čerpání

Hrubá váha zásilky …………….. celková váha (netto váha + váha obalu), té části převážené zásilky, která byla ztracena či znehodnocena

 Co tedy doporučit zejména z pohledu pojištění a případného následného řešení pojistné události a vyplacení pojistného plnění?

  • nepřejímat v přepravních smlouvách smluvní závazky nad rámec stanovený právními předpisy. Takto smluvně převzatá odpovědnost není kryta pojištěním
  • aby mohla být pojištěním odpovědnosti kryta fakturní hodnota převáženého zboží (nepoužije se váhový limit), je nutno sjednat připojištění článku 24 Úmluvy CMR a postupovat dle jeho ustanovení
  • v důsledku omezení odpovědnosti silničních dopravců se doporučuje majitelům převáženého zboží uzavřít i pro vnitrostátní přepravy majetkové pojištění přepravy zásilek

A samozřejmě jako vždy: čtěte pozorně vše, co by vás mohlo negativně ovlivnit. Ať už to jsou zákony, pojistné podmínky či jiné dokumenty, vztahující se k tomu, co právě děláte.

 

Zdroj: Česká pojišťovna, a.s., 15.11.2018