Paušální daň. Zkomplikuje přístup k úvěrům?

Fyzické osoby podnikající měly možnost se do 11. 1. 2021 přihlásit do režimu tzv. paušální daně. Nový institut paušální daně je s účinností od 1. ledna 2021 zaveden zákonem, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní. To mimo jiné přináší i skutečnost zbavení povinnosti podávat daňové přiznání. Pokud budou podnikatelé s režimem paušální daně v roce 2022 žádat o hypotéku, bude pro ně obtížné doložit příjmy. Jak na tento avizovaný problém reaguje dnes Finanční správa?

Představme si tedy poplatníka, který od 1. 1. 2021 využije institut paušální daně. Pokud neporuší zákonné podmínky pro setrvání v paušálním režimu, nemusí po konci zdaňovacího období podávat daňové přiznání. Jakým způsobem tak bude dokládat své příjmy bance v případě, že bude v budoucnu žádat o spotřebitelský úvěr, případně o hypotéku.

Finanční správa: „Požadavky jednotlivých finančních institucí na doložení příjmů k ověření schopnosti splácet spotřebitelský úvěr, případně hypotéku u poplatníků v paušálním režimu, kteří nebudou povinni podávat daňové přiznání, se mohou lišit. Daňové přiznání není vždy z hlediska regulace při poskytování půjčky vyžadováno. Je proto v tomto ohledu třeba odkázat na jednotlivé finanční instituce, jakým způsobem budou v takovém případě postupovat a jaké doklady budou vyžadovat.“

A co když banka bude tvrdošíjně doložení příjmů ve formě daňového přiznání požadovat? Je možné důvodu i přes neexistenci povinnosti k podání daňového přiznání toto přiznání podat a následně u finanční instituce své příjmy takto doložit?

Finanční správa: „Pokud bude daňové přiznání poplatníkem v paušálním režimu podáno, přestože jeho daň bude rovna paušální dani, tak ve smyslu ustanovení § 38lh zákona o daních z příjmů k takovému podanému daňovému přiznání správce daně nepřihlíží.“

Je pravdou, že tato dosud nejasná situace může nastat až v roce 2022. Je proto asi dost času se připravit. Proto banky prozatím svoje přístupy k hrozící situaci nenabídly. Vyjádření finančních institucí se v současnosti objevují sporadicky a víceméně v obecnější rovině.

„Klientům platícím daň v paušálním režimu budeme chtít úvěry v budoucnu poskytovat. S ohledem na spotřebitelský zákon však musíme řádně posoudit úvěruschopnost klienta a nesmíme ho předlužit. Aktuálně proto pracujeme na postupech, jakým způsobem budeme příjmy klienta stanovovat. Z pohledu schvalování se jedná o úvěry, které budou poskytnuty v roce 2022, protože pro úvěry 2021 bude klient dokládat daňové přiznání za rok 2020 případně také 2019. Pokud by však již nyní chtěl mít klient „jistotu“, že příjmy budou v případě úvěrové žádosti adekvátně posouzeny, tj. správně stanoven reálný výdělek z podnikání, nezbývá než doporučit zdanění klasickým způsobem tj. s DP.“

Opakování prý je matkou moudrosti. Dovolím si krátkou rekapitulaci základních obecných informací ohledně nově zavedené paušální daně.

Kdo se může stát poplatníkem v paušálním režimu?

Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období poplatník daně z příjmů fyzických osob, který

  • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění a podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující tato pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
  • není plátcem DPH a nemá registrační povinnost k této dani, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  • ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, s výjimkou příjmů osvobozených od daně, příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu a nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu učiní oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákonů upravujících organizaci a provádění sociálního zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění; tato lhůta je zachována, je-li nejpozději v poslední den této lhůty učiněno podání obsahující údaje požadované v příslušném oznámení správci daně společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu nebo živnostenskému úřadu společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi (u již podnikajících osob se předpokládá, že povinnosti ve vztahu k orgánům sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění splnily při zahájení samostatné výdělečné činnosti).
  • zjistí-li poplatník daně z příjmů fyzických osob, který podal oznámení o vstupu do paušálního režimu, že nesplňoval podmínky, za kterých se poplatník stane poplatníkem v paušálním režimu, má povinnost oznámit tuto skutečnost včetně důvodu, pro který podmínky nesplňoval, správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tuto skutečnost zjistil,
  • nastala-li skutečnost, která má za následek, že poplatník přestane být poplatníkem v paušálním režimu, má povinnost oznámit tuto skutečnost správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala.