Výluka. Ani v cestovním pojištění nechybí

Cestovní pojištění do zahraničí je dnes pro většinu samozřejmostí. Kdo ho nemá, riskuje v případě zdravotních nebo jiných komplikací vysoké výdaje z vlastní kapsy. Přesto je třeba myslet i na to, že cestovní pojištění slouží pro nahodilé události kryté ve smlouvě, nikoli pro takové, na jejichž vzniku se klient vědomě podílí, případně jdou nad rámec běžného sjednaného krytí. Nastane-li taková situace, může být problém s výplatou pojistného plnění. UNIQA proto chce transparentně upozornit na hlavní případy výluk z pojištění, s nimiž se v praxi setkává, aby se zákazníci vyhnuli nepříjemným zjištěním a potížím.

Alkohol a návykové látky

Požití alkoholu či návykových látek má na pojistné plnění při pojistné události zásadní vliv. Pokud totiž událost nastane v příčinné souvislosti (požití způsobilo její vznik, popřípadě zvětšilo vzniklou škodu), může dojít k podstatnému snížení či zamítnutí výplaty pojistného plnění (podle míry vlivu). Jde o porušení základní preventivní povinnosti klienta stanovené v pojistných podmínkách. Pojišťovna postupuje v souladu s doloženými fakty (například z lékařské zprávy, policejního záznamu o události, popřípadě pitevní zprávy apod.).

„Bohužel jsme zažili řadu nepříjemných situací, kdy jsme byli nuceni odmítnout výplatu pojistného plnění. Stalo se tak například v souvislosti s utonutím klienta v moři během nočního večírku na pláži po velké konzumaci alkoholu, anebo s pádem turisty z výšky v době, kdy byl pod vlivem omamných látek v zemi, kde jsou běžně dostupné. Takové prázdninové zážitky bohužel mohou skončit tragicky, a navíc i oprávněným odepřením pojistného plnění,“ varuje Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob UNIQA pojišťovny.

Aktivity s vysokou mírou rizika

Běžný rekreační sport je v rámci cestovního pojištění UNIQA krytý. Také zážitkové aktivity, jaké si člověk fakultativně zakoupí v dovolenkové destinaci u odborné certifikované firmy, jako například jízda na banánu nebo vodním skútru či vodní lyže. Pokud jsou však adrenalin nebo rizikové sporty hlavním účelem cesty, je zapotřebí se na ně připojistit. K takovým patří výpravy do hor s nadmořskou výškou nad 3 000 m, těžší trasy via ferrata, rafting na obtížně sjízdných řekách, přístrojové potápění, zaoceánský jachting, jeskyňářství, dálkové plavání, paragliding apod. Pojistná ochrana pro takové rizikové aktivity vyžaduje speciální připojištění se specifikací konkrétní činnosti, samozřejmě proti přirážce.

Z pojistné ochrany jsou vždy vyloučeny soutěže, závody a tréninková příprava na ně.

Chronické nemoci, těhotenství

Každý by měl preventivně dbát na to, aby zahraniční cestou neohrozil svůj zdravotní stav. Pokud trpí trvalejšími nebo dlouhodobými potížemi, musí tento fakt při sjednání pojištění uvést. Pojišťovna zváží, zda ho může pojistit a za jakých podmínek. Při šetření vzniklé škody pojišťovna obvykle zjišťuje, jaký byl zdravotní stav klienta před cestou. Zjistí-li, že uvedené obtíže již měl, popř. trpěl chronickými problémy, aniž by o tom při uzavírání pojištění informoval, má právo své pojistné plnění přiměřeně krátit.

Svá omezení má i cestovní pojištění pro těhotné ženy. Obecně lze sjednat pojištění do zahraničí jen do 26. týdne těhotenství. Současně platí, že plnění z pojištění se nevztahuje na chronická rizika s těhotenstvím spojená nebo související, jež byla známa už před odjezdem do ciziny.

Odpovědnost za škodu na půjčeném autě nebo jachtě

Půjčí-li si (najme-li si) rekreant na dovolené auto, skútr či plachetnici, měl by se zajímat, zda součástí půjčovného je i pojištění na škody a újmu na zdraví způsobené těmito prostředky třetím osobám (pojištění odpovědnosti za provoz vozidla/plavidla). Toto krytí není součástí pojištění odpovědnosti v rámci komplexního cestovního pojištění.

Nabízí-li půjčovna pojištění v rámci ceny, je užitečné si zjistit spoluúčast a vymezení tras/komunikací, kde se lze pohybovat. A také zda se mohou řidiči střídat a za jakých podmínek.

Současně nekryje cestovní pojištění ani škody, které rekreant způsobí na zapůjčených vozidlech či plavidlech. Ani na tyto škody se cestovní pojištění nevztahuje, jsou ve výlukách. V případě potřeby je nutné sjednat speciální pojištění (například pojištění kauce).

Mazlíček na dovolené

Z běžného cestovního pojištění pro turisty nelze nárokovat úhrady uskutečněné kvůli spolucestujícím psům, a to ani z rodinného tarifu.

Zvířata je nutné pojistit na cestu zvlášť. Z jejich cestovního pojištění lze uplatnit náklady na akutní zdravotní péči v zahraničí vzniklé po úrazu nebo onemocněním, případně odpovědnostní nároky třetích osob za škody a újmu na zdraví, kterou pes způsobil.

Tyto nároky na náhradu škody lze na území Evropy zpravidla vypořádat i z platného pojištění domácnosti.

Připojištění storna

K cestovnímu pojištění lze sjednat připojištění storna cesty, a to jak individuální, tak i organizované. Musí být uzavřeno nejpozději do 24 hodin po zakoupení cestovních služeb nebo zájezdu, jinak je neplatné. Včasnost koupě připojištění storna k cestovnímu pojištění je v případě pojistné události třeba doložit.

„Pojistné podmínky přitom taxativně vymezují, na jaké situace se připojištění storna vztahuje. Základními událostmi jsou onemocnění, úraz, úmrtí v rodině, neodkladná péče o děti, domácí zvíře či mazlíčka, kvůli nimž se neočekávaně nemůžeme vzdálit. Dále kryje připojištění například neočekávané předvolání před soud, pohřeb blízké osoby apod. UNIQA navíc přidává tzv. vztahové situace, jako je zrušení svatby a svatební cesty nebo rozvod. Kromě toho lze uplatnit připojištění storna v UNIQA i kvůli nesložení závěrečné zkoušky, jako jsou státnice či maturita,“ vyjmenovává možné pojistné události Eva Trajboldová.

Oficiálně „nedoporučené“ země k cestování

Na webu Ministerstva zahraničních věcí je pravidelně aktualizovaný přehled všech států světa a požadavků kladených na osoby, které tam chtějí cestovat. Současně je tam uvedeno, do kterých vláda ČR oficiálně důrazně nedoporučuje či zakazuje cestovat – ať už kvůli ozbrojenému konfliktu, přírodní kalamitě či epidemii. Cestovní pojištění respektuje tato pravidla a v „nedoporučených“ vysoce rizikových zemích neposkytuje pojistnou ochranu.

 Upozornění nakonec: pojištění sjednané až ze zahraničí

Někdy se stane, že člověk v předodjezdovém zmatku zapomene cestovní pojištění sjednat a vzpomene si na něj až za hranicemi. Samozřejmě lze ho uzavřít i dodatečně z ciziny, je třeba ale počítat s tím, že pojišťovny v takovém případě mají v pojistných podmínkách ustanovení o čekací době 7 dní od okamžiku vzniku (zaplacení) pojištění. Stane-li se něco v mezidobí, pojišťovna za škody pojistné plnění nevyplatí. Jedinou výjimku tvoří případ prodloužení pobytu, kdy nové cestovní pojištění pro další dny sjednané v zahraničí navazuje přesně na dosavadní dobu platnosti cestovního pojištění UNIQA.