Úrazy, krádeže nebo kyberšikana jsou nejčastější rizika, která číhají na děti ve školách

Začal nový školní rok a s ním i starosti rodičů. Zranění, ztráta, krádež věcí a v poslední době i kyberšikana – to jsou nejčastější rizikové události, s nimiž se děcka při pobytu ve škole mohou setkat. Rodiče také zajímá, kdy nese za vzniklou škodu nebo újmu odpovědnost škola a lze čerpat náhradu z pojištění odpovědnosti. Projděte si souhrn informací hodících se na startu školy.

Podle odhadů UNIQA tvoří více než 90 % škodních událostí z pojištění odpovědnosti provozu školy úrazy, kdy dochází k újmě na zdraví žáků. Nejvíce jich vzniká při hodinách tělesné výchovy nebo na akcích organizovaných školou (lyžařské výcviky, školní výlety nebo školy v přírodě apod.). Menší část škod tvoří ztráty vnesených a odložených věcí žáků nebo krádeže.

Pojištění se vztahuje na úrazy i krádeže, nikoli však na mobily a tablety

Podle zákona má žák nárok na náhradu škody vzniklé během vyučování nebo v přímé souvislosti s ním. To znamená, že odpovědnost za případný úraz nebo ztrátu věcí žáků nese škola. Pro tento účel tedy sjednává škola odpovědnostní pojištění, z něhož čerpá potřebné náhrady za vzniklé škody a újmy. „Je-li pojištění školy nastaveno správně a na dostatečné pojistné částky, není potřeba pojišťovat ještě individuálně i děti,“ říká manažer pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA Zdeněk Hruška.

Takové pojištění kryje i případy, kdy dítě způsobí škodu nebo újmu někomu jinému – například rozbije-li okno přilehlé budovy u školního hřiště, rozbije zrcadlo v umývárně na škole v přírodě, nechtěně zraní spolužáka při sportovním utkání apod.

Pojištění školy kryje i případy ztráty či krádeže věcí z budovy školy nebo jiného místa, které škola využívá pro vyučování. Pojistná ochrana se poskytuje především na ošacení, obuv, školní tašky, brýle apod. „Upozorňujeme však, že z pojištění jsou zpravidla vyloučeny elektronické předměty a další technologie, jako mobily nebo tablety. Ty jsou kryté pouze v případě, jsou-li používané v přímé souvislosti s vyučovacím procesem,“ varuje Zdeněk Hruška před výlukou.

pojištění odpovědnosti tedy lze čerpat náhradu jak při škodách přímo ve škole, tak i při škodách vzniklých na akcích organizovaných školou mimo budovu (exkurze, výlety, školní sportovní výcviky, školy v přírodě apod.). Pojištění odpovědnosti však nemůže v plné míře nahradit úrazové pojištění nebo cestovní pojištění každého jednotlivce nebo skupiny, jež umí pomoci i v situacích, kterých se pojištění odpovědnosti netýká (například zachraňovací náklady, léčebné výlohy v cizině, denní odškodné za dobu léčení úrazu apod.). „Podle charakteru konkrétní akce mohou proto školy uzavřít i skupinová pojištění pro daný účel, a to jak v tuzemsku, tak zejména v zahraničí,“ doporučuje Zdeněk Hruška z UNIQA. Například skupinové úrazové a cestovní pojištění kryje dětem i pedagogickému doprovodu i případné trvalé následky, smrt úrazem, léčebné náklady v cizině nebo zachraňovací náklady.

Pomáhá i individuální úrazové nebo životní pojištění

Vedle školních skupinových forem mohou rodiče svým potomkům sjednat individuální úrazové nebo životní pojištění (u životního pojištění lze samozřejmě využít i rodinnou formu). Z nich lze čerpat pojistné plnění za újmu na zdraví vzniklou i ve škole nebo na školní akci. Vyplatí se hlavně myslet na velmi závažné případy tělesné újmy s trvalými následky, nikoli na banálnější přechodné patálie.

UNIQA nabízí v rámci svého životního programu pro děti Motýlek jednorázové plnění v situacích, kdy dojde k velmi těžkým trvalým následkům a invalidizaci s bezmocností do 18 let věku. Jde o překlenutí období, kdy stát takto postiženým neposkytuje invalidní důchod, protože ten se vyplácí až od okamžiku plnoletosti. Součástí dětské životní pojistky UNIQA je i speciální bonus pro jedničkáře – finanční prémie za samé jedničky na vysvědčení pro žáky základních a středních škol.

Moderní strašák dětí a mládeže: kyberšikana

Kyberšikana představuje moderní formu šikany odehrávající se v digitálním prostředí. Tento pojem zahrnuje pestrou škálu on-line zneužívání jako například vydírání, ztrapňování, výsměch, obtěžování nebo dokonce zastrašování a vyhrožování. Stejně jako tradiční šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování a nepoměr sil mezi agresorem a obětí. V případě dětí a mládeže je v mnoha případech také kyberšikana pokračováním školní šikany. Přestože české trestní právo pojem „kyberšikana“ zatím nezná (na rozdíl například od slovenského), i tak má virtuální svoboda a anonymita na sociálních sítích právní rámec a hranice. Svým příspěvkem či jen komentářem je snadné naplnit skutkovou podstatu hned několika paragrafů trestního zákoníku. V závažném či opakujícím se případě této formy napadnutí je dobré se obrátit na Policii ČR.

Nejdůležitější je edukace dětí a mladých lidí, aby byli schopni kyberšikanu rozpoznat. Problém musí jak rodiče, tak i škola brát velmi vážně a jednat. Důležité je s dětmi a mládeží hovořit otevřeně o problematice šikany obecně. Také se bavit o nástrahách internetu. Mnohdy dítě nedokáže odhadnout, jaké následky sdílení určitých věcí na internetu může mít.

Stane-li se školák obětí kyberšikany, může jim rovněž pomoci pojištění domácnosti UNIQA. „To se vztahuje na všechny příslušníky pojištěné domácnosti. V rámci pojištění lze pořídit i připojištění kybernetické asistence. S ní lze řešit právě dehonestaci osobnosti vyplývající z kyberšikany,“ konstatuje Zdeněk Hruška, manažer pojištění majetku a odpovědnosti UNIQA. Připojištění se vztahuje mimo jiné právě na výše popisované problémy a chrání oprávněné zájmy pojištěných v souvislosti s poškozením jejich pověsti na internetu nebo sociálních sítích (například pomluva, urážka, nezákonné vyzrazení informací o soukromém životě). Stačí zavolat na asistenční linku a odborníci ihned začnou vzniklou situaci řešit: zabezpečí smazání příslušných zpráv, zablokování profilu útočníka, případně pomohou klientovi změnit kontaktní údaje. Poskytnou mu současně doporučení, jak dále postupovat, aby útočníkovi ztížil možnosti. Může proběhnout změna hesel, přístupů i telefonního čísla. Vedle technické IT podpory poskytuje kybernetická asistence též pomoc právníka – advokát komunikuje přímo s útočníkem a upozorní ho na právní následky jeho jednání. „Dosavadní zkušenosti ukazují, že intervence právníka je nejúčinnější opatření, protože toho se většina běžných pachatelů zalekne a odradí je to od dalších aktivit,“ uzavírá Zdeněk Hruška.