Proč neusnout na vavřínech a aktualizovat pojistnou smlouvu “na bydlení”

Velká poptávka po koupi nemovitosti v posledních dvou letech vyhnala nahoru ceny. Taková situace se promítá i do pojištění nemovitostí a domácností.  Pojistnou částku je třeba pravidelně upravovat. Stejně tak po každé rekonstrukci nebo koupi či výměně dražších spotřebičů je rozumné zaktualizovat pojistné částky. Je opravdu bezpečnější mít nastavené odpovídající pojistné částky než se pokoušet o pojistný podvod. Například ze statistiky Uniqy vyplývá, že během prvních šesti měsíců tohoto roku výrazně stoupl počet šetřených nestandardních událostí v pojištění majetku na trojnásobek.

Ceny tlačí nejen válka na Ukrajině, energetická krize, dramaticky rostoucí inflace ale i skokové zdražování hypoték. Jen inflace například v červenci dosáhla neskutečných 17,5 %, ČNB na konci června zvýšila úrokové sazby na hodnotu 7 % a průměrná výše úrokové sazby nabízených hypoték dosáhla v srpnu hodnoty 6,28 %.

Strmý růst cen bytů a domů se dá pozorovat ve většině zemí EU již od roku 2010. Největší nárůst od finanční krize v roce 2008 však Eurostat zaznamenal v třetím čtvrtletí minulého roku, kdy ceny nemovitostí v EU v průměru meziročně poskočily o 9,2 procent. České byty zdražily hned o 22 procent, tak dramaticky ceny nestouply v žádné jiné evropské zemi.

Ze všech majetkových smluv je jich s vysokou mírou pravděpodobnosti polovina podpojištěná. Není až takovou výjimkou najít smlouvy, které nikdo neupravoval třeba deset let.

Pojištění nemovitosti si lidé platí i proto, aby jim v případě pohromy, jako je povodeň, záplava, vichřice, požár nebo krupobití nezůstaly jen oči pro pláč. Například Kooperativa zaevidovala z kalamit 24. a 25. 6. 2021 celkově 7554 škod za miliardu korun. Z toho 539 škod za více než 518 milionů korun způsobilo tornádo v oblasti mezi Břeclaví a Hodonínem.

Mnoho postižených pojistnou událostí uslyšelo od pojišťovny nepříjemnou zprávu: „Váš majetek je podpojištěný.“ Podpojištění je stav, kdy je předmět pojištěn na nižší částku, než je jeho vlastní hodnota. A víte, že pojišťovna v takovém případě krátí výši pojistného plnění ve stejném poměru jaký je majetek podpojištěný? Hodnota nemovitosti 4 mil.Kč, pojištěná na 2 mil.Kč. Škoda 800 000 Kč, úhrada od pojišťovny 400 000 Kč.

Dalším a nikoliv okrajovým důvodem pro aktualizaci smlouvy pojištění majetku je vývoj v rozsahu a struktuře dnes nabízeného pojištění. Ve „starých“ smlouvách zaručeně nelze objevit některá „zajímavá“ připojištění. Namátkově můžu zmínit třeba:

Přepětí, podpětí, zkrat, neoprávněný odběr energie

„Přepětím se rozumí přepětí, které vzniklo indukcí v souvislosti s nepřímým úderem blesku nebo prokazatelnou napěťovou špičkou v elektrické distribuční soustavě, nebo komunikační síti. Podpětím se rozumí náhlý pokles napětí v síti pod stanovenou mez danou normou ČSN. Pojištění se vztahuje na elektrické a elektronické přístroje nebo zařízení, které jsou předmětem pojištění, nebo elektronické prvky a součástky pojištěných věcí. Zkratem se rozumí škody způsobené zkratovým proudem. Neoprávněným odběrem elektrické energie se rozumí situace, kdy pojištěnému prokazatelně vznikla škoda z důvodu neoprávněného odběru elektřiny třetí osobou a dodavatel elektrické energie tyto náklady písemně uplatní po pojištěném.“

Znehodnocení věcí v chladícím zařízení

„Znehodnocením věcí v chladícím zařízení se rozumí poškození nebo zničení (znehodnocení) obsahu chladícího zařízení (tj. chladniček, mrazniček nebo mrazáků) v důsledku výpadku činnosti chladícího zařízení následkem jeho prokazatelné poruchy nebo přerušení dodávky elektrické energie.“

Ztrátu vody

„Ztrátou vody se rozumí finanční škoda způsobená nežádoucím a náhlým únikem vody z vodovodního zařízení v příčinné souvislosti se škodou způsobenou pojistným nebezpečím Vodovodní škody, pokud je pojištěný finanční škodu prokazatelně povinen uhradit třetí osobě (vodné a stočné). Ztrátou vody se rozumí i finanční škody nastalé únikem vody v důsledku závady na armaturách (např. kohoutech a ventilech) napojených na vodovodní potrubí a vodovodní zařízení.“

Ztrátu nájemného

„Pojištění se vztahuje na náhradu výdajů za ztrátu nájmu. Ztrátou nájmu se pro účely tohoto pojištění rozumí prokazatelná finanční ztráta vzniklá oprávněné osobě v příčinné souvislosti s pojistnou událostí, ke které dojde v místě pojištění v důsledku pojistných nebezpečí sjednaných v pojistné smlouvě, a která omezila nebo znemožnila užívání obytné budovy nebo bytové jednotky.“

Vybral jsem některá nebezpečí, která v letitých smlouvách nejsou. Podobných bych mohl vyjmenovat více.

Tak co? Jak vypadá Vaše smlouva a Vaše bezpečí? Spíte klidně? A spíte klidně oprávněně?

A ještě zkušenost nakonec.

Často lidé požadují z pojištění vyjmutí povodně a záplavy. Jak to máte Vy? A víte, že záplava hrozí i na vršku? Protože

„Povodní se rozumí přechodné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém již voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody, a to včetně škod, ke kterým dojde průsakem vody v důsledku zvýšené hladiny podzemních vod, vniknutí vody do kanalizace a sesuvem půdy. Průsak vody, vniknutí vody a sesuv půdy musí být prokazatelně způsoben v důsledku povodně.

Záplavou se rozumí stav, kdy voda z určitého území (obec nebo její část) nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod, a to včetně škod, ke kterým dojde průsakem vody v důsledku zvýšené hladiny podzemních vod, vniknutí vody do kanalizace a sesuvem půdy“.