Pojištění proti terorismu pro podnikatele a subjekty veřejné správy

Státy Evropské unie v roce 2017 čelily 205 teroristickým útokům, ať už dokonaným, nedokončeným nebo zmařeným. Oproti roku 2016 počet těchto případů vzrostl o 45 procent. Při útocích zemřelo 68 lidí, dalších 844 utrpělo zranění. Většinu obětí – celkem 62 – mají na svědomí islámští radikálové. Vcelku “suchá” zpráva od Europolu.

Ale ono je to i tady, u nás. Sice zatím skryté, ale přítomné. Sice doutnající, ale schopné vzplanout. Někdo to možná vnímá intenzivněji a tak možná občas terorismus a jeho přítomnost, škodlivost a nebezpečnost ve své mysli probírá. Nezbytnou součástí každého zamyšlení nad tím, co se nyní s Evropou děje, je otázka, zda se teror a násilí vskutku mohou stát „normální“ součástí naší každodennosti, zda si na ně lze zvyknout, a co by se v té věci dalo dělat. Pravda pravdoucí, ale rovina úvah spíš pro naše “hlavy pomazané” ve vedení státu, krajů i měst.

Ovšem obyčejný člověk úřednický či podnikatel se asi bude spíš starat o věci sobě nějbližší. A jak tohle řešit. Správně, je tu pojištění proti terorismu nejen pro podnikatele ale taky subjekty veřejné správy. Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) pojištění proti terorismu pro podnikatele a subjekty veřejné správy ve svém portfoliu produktů má. Pojištění se vztahuje na fyzické poškození, zničení nebo ztrátu hmotného majetku specifikovaného v pojistné smlouvě v průběhu doby trvání pojištění způsobené samostatně nebo v kombinaci nepokoji, stávkou, občanskými nepokoji, úmyslným poškozením, teroristickým činem nebo sabotáží. Nikdo ani nic nenídokonalé. A tak i tohle pojištění ma svá omezení.

Pojištění nelze sjednat pro následující majetek, a to ani v případě je-li součástí předmětu pojištění specifikovaného v pojistné smlouvě:

  1. pozemky nebo jejich hodnota;
  2. přenosové sítě, elektrické, telekomunikační nebo jiné vedení, přípojky nebo potrubí mimo místo pojištění a prostor pojištěného;
  3. jakékoliv stavby, konstrukce nebo majetek v nich umístěný v době, kdy je takováto stavba nebo konstrukce prázdná, neobsazená, neobydlená nebo mimo provoz na déle než třicet dní, pokud tento majetek není obsazen ve svém běžném provozu;
  4. letadla, jakákoliv jiná zařízení pohybující se ve vzduchu nebo plavidla všeho druhu;
  5. jakékoliv pozemní dopravní prostředky, včetně vozidel všeho druhu, lokomotiv nebo kolejových vozidel všeho druhu,není-li dopravní prostředek v pojistné smlouvě výslovně uveden jako majetek pojištěný, a zároveň platí, že takový dopravní prostředek je pojištěný pouze po dobu, kdy se nachází v místě pojištění a prostorách pojištěného;
  6. zvířata, rostliny a jiné živé věci jakéhokoliv druhu;
  7. přepravovaný majetek mimo místo pojištění a prostory pojištěného

A tenhle výčet zdaleka není konečný. Toho “nemožného” najdete v pojistných podmínkách opravdu ještě moc a moc. takže se při podrobnějším čtení například dozvíte že, pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto pojištění až v případě vyčerpání pojistného plnění z jiného pojištění, které pojištěný uzavřel a které se vztahuje na pojistné nebezpečí kryté tímto pojištěním. Opakovaně a do omrzení msuím opakovat (a nejen tady) , aby každý pozorně přečetl pojistné podmínky. Ovšem není vše smutné v textu pojistných podmínek. Když se člověk nenechá odradit čtením nepříjemných omezení a výluk, narazí i na ustanovení, která aspoňmalinkou duši pohladí. Třeba že, pojištění se vztahuje i na nezbytné, přiměřené a účelně vynaložené náklady na odstranění suti pojištěného majetku specifikovaného v pojistné smlouvě poškozeného nebo zničeného v důsledku pojistného nebezpečí. Tyto náklady jsou součástí sjednané pojistné částky, resp. sjednaného limi tu pojistného plnění a nezvyšují jej. Náklady na odstranění suti nejsou zahrnuty do pojistné částky pojištěného majetku.

Není to pojištění jednoduché, přímočaré ani dokonalé. Ale buďme rádi, že v dnešní době, kdy se teror stává nedílnou součástí naší každodennosti, máme něco, co se dá využívat. Kdo nezkusí …….