KOOPERATIVA: INFORMACE KE KORONAVIRU COVID-19

Léčebné výlohy

Pokud by byl pojištěný během pobytu v zahraničí nakažen v oblasti, která není MZV vyhlášena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, pojištění se na klienta vztahuje v plném rozsahu a z pojistné události bude plnění poskytnuto (vč. rizika Koronaviru).

  • V případě, že se pojištěný i přes varování MZV vydá do oblasti označené jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem a
  1. a) oblast bude zasažena epidemií/pandemií je úhrada léčebných výloh dle čl.11, bod f) v souvislosti s epidemií vyloučena,
  2. b) je pojistitel oprávněn v případě události nastalé v příčinné souvislosti s nákazou Koronavirem (v případech, které by nenaplňovaly podmínky pro uplatnění výluky uvedené v písm. a) přistoupit ke snížení pojistného plnění z důvodu porušení povinností pojištěného nezvyšovat pojistné riziko a předcházet vzniku pojistné události.

Úhrada jakýchkoliv jiných onemocnění či úrazů je z pojištění hrazena.

Storno zájezdu

Obava plynoucí z výskytu Koronaviru v oblasti, která byla MZV ČR označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem je důvodem pro uznání pojištění STORNO u CP KOLUMBUS, KOLUMBUS ABONENT, KOLUMBUS ABONENT RODINA, Premier a u CP sjednaných na základě rámcových smluv s CK, které nemají v pojistných podmínkách pro pojištění STORNO taxativně vymezený výčet důvodů pro zrušení cestovní služby. Nevztahuje se na pojištění STORNO v rámci CP k účtu a CP pro CK FIRO-tour

  • Pokud si klient sjedná naše pojištění STORNO/zakoupí cestovní službu v době, kdy již MZV vydalo doporučení necestovat do daného místa, a pak došlo k uzavření konkrétního cílového letiště či oblasti nebo k jiným opatřením omezujícím možnost čerpání cestovních služeb, nemá klient nárok na plnění z pojištění STORNO.

Karanténa

Pro případy, kdy je pojištěný zařazen do karantény a v této době jeho cestovní pojištění končí, bude pojištěnému cestovního pojištění zdarma prodlouženo na adekvátní dobu, např. po dobu vyhlášené či trvající karantény v cílové oblasti. Prosíme ozvěte se naší asistenční službě (viz kontakt na asistenční kartě).

  • O umístění do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady na pobyt v karanténě. Cestovní pojištění se nevztahuje na ušlou mzdu v souvislosti s karanténou, prodloužené parkování na letišti, náhradní dopravu do ČR, letenky apod.