Kolik bude stát pojištění realitního zprostředkovatele dle podmínek nového zákona?

Já už to vím. Tedy alespoň od jedné konkrétní pojišťovny. Základní orientaci jsem získal dnešní konzultací na pobočce České podnikatelské pojišťovny (ČPP) v Praze na Smíchově. Pojišťovna má připravený nový produkt plně dle podmínek schváleného nového realitního zákona. Z toho plyne skutečnost, že ČPP už zná a umí a samozřejmě že pobočka v Praze na Smíchově není jediným místem schopným zpracovat kalkulaci i sjednat pojištění.

Předmětem základního pojištění profesní odpovědnosti je právním předpisem stanovená povinnost pojištěného nahradit jinému újmu způsobenou v souvislosti s výkonem činnosti, u které zákon ukládá povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti.

Výše pojištění je stanovena limitem pojistného plnění, který je definován v pojistné smlouvě, maximálně však do výše 10 mil. Kč nebo do výše stanovené příslušným právním předpisem.

Na pobočce ČPP jsme zkusili kalkulace dvou teoretických případů s limity povinnými dle zákona. Předpokládaný roční obrat 2 mil.Kč.

Případ první

Limit pojistného plnění                1 750 000 Kč pro 1PU / 3 500 000 Kč pro všechny PU

Spoluúčast                                       5 000 Kč

Pojištění profesní odpovědnosti se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky

Ročně hrazené pojistné               4 315 Kč

Pojistné se oproti očekáváním pohybuje v podstatně nižší úrovni. A jak vypadá případ druhý?

Případ druhý

Limit pojistného plnění                1 750 000 Kč pro 1PU / 3 500 000 Kč pro všechny PU

Spoluúčast                                       1 % z pojistného plnění

Pojištění se vztahuje na škodné události nastalé na území Evropy (geografické území)

Ročně hrazené pojistné               6 232 Kč

Ale pozor! V uvedených teoretických případech se jedná o základní rozsah pojistného krytí bez jakéhokoliv slevy a bez jakéhokoliv doplňkového připojištění.

Záleží tedy na individuálních potřebách a požadavcích na rozsah krytí pojistných rizik a zvoleném limitu pojistného plnění, který může být vyšší než požaduje zákon (max. 10 mil.Kč. I tady existuje možnost slev, které můžou finální stanovené pojistné výrazně ovlivnit.

Doplňková připojištění odpovědnosti, která je možné sjednat nad úroveň základního rozsahu:

  • újma na nehmotném majetku
  • finanční sankce, újma na věci převzaté (bez vozidel)
  • újma na věci převzaté (včetně vozidel)
  • újma vzniklá právnické osobě, ve které má pojištěný majetkovou účast
  • újma vzniklá právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního orgánu
  • újma vzniklá právnické osobě, která je v pozici společníka pojištěného
  • újma způsobená dodáním vadného výrobku nebo vadou poskytnuté práce.

Jak se bude vyvíjet průběh škod a výplata pojistného plnění, která může předznamenat zdražení, nikdo dnes nedokáže predikovat. Ale to je ještě daleko.