Garanční fond ČKP za nepojištěná vozidla – téma číslo 3 – registrace a vyřazení vozidla z provozu.

Registrace vozidla

Podmínky registrace vozidla řeší zákon c. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Kdy musí být vozidlo registrováno v ČR

(1 ) Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky

a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udelen azyl,

b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo

c) odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

(2) Je-li silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo provozováno na pozemních komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silničním provozu po dobu, která nepresáhne 6 měsíců v kalendářním roce, odstavec 1 se nepoužije.

 Lhůta na registraci činí 10 dní.

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne

a) převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo

b) přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

Vyřazení vozidla z provozu

Pokud vlastník nechce platit POV, musí vyřadit vozidlo z provozu. Poplatek za vyřazení činí 200 Kč. Vozidlo muže vyřadit i správní úřad, pokud vlastník nesjednal POV. Přitom může úřad zahájit i řízení podle zákona 168/1999 Sb. § 16.

(1 ) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu

a) na základě žádosti vlastníka silničního vozidla, nebo

b) zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla, na základě které vznikla

nejpozději uplynutím této lhuty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události.

(2) Vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu odevzdá obecnímu úradu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci silničního vozidla, není-li zadrženo podle zvláštního právního predpisu a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předloží technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu.

(3) Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen

a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a

b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikacním číslem silnicního vozidla a motor.

 Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních

měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

(5) Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol. Doklady a tabulky podle odstavce 2 k žádosti přiloží, má-li je k dispozici. Odstavce 3 a 4 se nepoužijí.

(6) Bylo-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu podle odstavce 1 písm. b) /ukončení povinného ručení/, je vlastník silničního vozidla povinen obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silnicního vozidla z provozu

a) odevzdat osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou,

b) předložit technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu a

c) oznámit údaje podle odstavce 4.

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, ukončí vyřazení silnicního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud

a) je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a

b) má silniční vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly.

(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně s rozhodnutím o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu vrátí vlastníkovi silničního vozidla osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s přidělenou registrační značkou a vyznačí ukončení vyřazení z provozu v technickém průkazu silničního vozidla.

ZDROJ : Česká pojišťovna, a.s.