Coronavirus, zahraniční cesty, cestovní pojištění. Co na to pojišťovny?

Coronavirus nebo Koronavirus.  Nemoc, strašák, panika. A ještě mnoho dalších slov a přívlastků by se mu dalo přidělit. Lidé vykupují zásoby v obchodech , ruší zájezdy a shánějí dezinfekční prostředky či přeplácejí u překupníků roušky.

Víte jak je to s cestovním pojištěním? Chystáte se na vysněnou dovolenou nebo pracovní cestu? Co všechno pokryje vaše sjednané cestovní pojištění? Máte obavy a chcete zrušit již zakoupenou zahraniční dovolenou? Dostanete svoje peníze zpět?

Pojišťovny řeší situaci kolem coronaviru individuálně. Určité obecně využívané postupy a zásady lze najít téměř u všech. Podíval jsem na přístupy a názory tří vybraných pojišťoven. Společná „místa“ můžeme objevit u těchto tří vzorků řešení vzniklé situace.

V každém případě ale nelze spoléhat na to, že jedna pojišťovna uznává to či ono. Vždy bych doporučoval si možnosti ověřit přímo v pojišťovně. Je-li člověk zastižen nepříjemnou skutečností s coronavirem spojenou již v zahraničí, pak určitě kontaktujte Asistenční služby té které pojišťovny. Telefonní číslo je na každé kartičce k cestovnímu pojištění, Tak ji nenechávejte doma.

Cestovní pojištění ČPP

Léčebné výlohy

V případě, že se pojištěný i přes varování MZV vydá do oblasti MZV označené jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, je úhrada léčebných úhrad vyloučena. Aktuální varování MZV je možné ověřit na

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html

Pojistné plnění by mělo být poskytnuto v případech, kdy

  • pojištěný v oblasti se zvýšeným bezpečnostním rizikem pobýval již před vyhlášeným stupněm rizika
  • pojištěný byl nakažen v oblasti, která není MZV vyhlášená jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem

V těchto dvou případech platí, že byl-li by pojištěný zařazen do karantény a v této době pojištění skončilo, pojištění se prodlužuje na adekvátní dobu, např. po dobu karantény. POZOR, pobyt v hotelu po dobu karantény není předmětem pojištění (vyšší moc).

Z pojištění storna a pojištění nevyužité dovolené nelze plnit, jelikož výskyt epidemie není předmětem cestovního pojištění.

V případech, kdy klient v zájmu prevence do oblastí se zvýšeným rizikem nevycestuje, bude na základě výpovědi pojistné smlouvy klientem proplaceno pojistné v celkové výši, běžná částka ver výši 20 % správních nákladů nebude účtována.

Cestovní pojištění Uniqa

Požadavek na zrušení zájezdu do oblasti, která je v karanténě

  • v případě zájezdu koupeného přes cestovní kancelář, není jiné cesty než řešení nároků s příslušnou cestovní kanceláří
  • u storno poplatků individuálně sestavených cest poskytuje pojišťovna dobrovolně nad rámec pojistných podmínek mimořádné pojistné plnění individuálním turistům, kteří pojistili storno do aktuálně nedoporučených regionů v Itálii s odjezdem do 10.3.2020. Pokud tito služby a pojištění zakoupili před vyhlášením nedoporučení ze strany MZV, mají nárok na plnění z pojištění stornovacích poplatků.

Požadavek na zrušení zájezdu do oblasti, která není v karanténě ani na seznamu nedoporučených MZV

Obecně nejsou obavy z cesty pojistnou událostí a proto není možné žádat o náhradu pojištění storna, případně vrátit zakoupené pojištění a žádat peníze zpět.

Na případy, kdy klient uvízne v karanténě, se cestovní pojištění po dobu karantény nevztahuje.

Když klient vycestuje do oblasti, která se nachází v karanténě, má smůlu a cestovní pojištění ho nekryje. Jedná se o cestu z vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.

A dobrá zpráva. Pokud klient vycestuje do oblasti, která se nenachází v karanténě či není v aktuálně vyjmenovaných nedoporučených oblastech MZV, pak má standardně platné cestovní pojištění dle sjednaných podmínek.

Varování MZV je možné sledovat na odkazu výše, aktuální rozšíření coronaviru pak zde

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Cestovní pojištění Kooperativa

Léčebné výlohy

Pokud by byl pojištěný během pobytu v zahraničí nakažen v oblasti, která není MZV vyhlášena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, pojištění se na klienta vztahuje v plném rozsahu (včetně coronaviru).

V případě, že se pojištěný i přes varování MZV vydá do oblasti se zvýšeným bezpečnostním rizikem a

  1. a) oblast bude zasažena epidemií/pandemií je úhrada léčebných výloh v souvislosti s epidemií vyloučena,
  2. b) je pojišťovna oprávněna v případě události nastalé v příčinné souvislosti s nákazou coronavirem přistoupit ke snížení pojistného plnění z důvodu porušení povinností pojištěného nezvyšovat pojistné riziko a předcházet vzniku pojistné události.

Úhrada jakýchkoliv jiných onemocnění či úrazů je z pojištění hrazena.

Storno zájezdu

Obava plynoucí z výskytu coronaviru v oblasti, která byla MZV ČR označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem je důvodem pro uznání pojištění STORNO u CP KOLUMBUS, KOLUMBUS ABONENT, KOLUMBUS ABONENT RODINA, Premier a u CP sjednaných na základě rámcových smluv s CK, které nemají v pojistných podmínkách pro pojištění STORNO taxativně vymezený výčet důvodů pro zrušení cestovní služby. Nevztahuje se na pojištění STORNO v rámci CP k účtu a CP pro CK FIRO-tour

Pokud si klient sjedná pojištění STORNO/zakoupí cestovní službu v době, kdy již MZV vydalo doporučení necestovat do daného místa, a pak došlo k uzavření konkrétního cílového letiště či oblasti nebo k jiným opatřením omezujícím možnost čerpání cestovních služeb, nemá klient nárok na plnění z pojištění STORNO.

Karanténa

Je-li pojištěný zařazen do karantény a v této době jeho cestovní pojištění končí, bude pojištěnému cestovního pojištění zdarma prodlouženo na adekvátní dobu, např. po dobu vyhlášené či trvající karantény v cílové oblasti.

O umístění do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady na pobyt v karanténě. Cestovní pojištění se nevztahuje na ušlou mzdu v souvislosti s karanténou, prodloužené parkování na letišti, náhradní dopravu do ČR, letenky apod.