Čistá finanční škoda a pojištění

Čistá finanční škoda je často diskutovaný pojem, protože kromě definice nemusí její „obsah“ být stoprocentně jasný. Co se tedy skrývá pod heslem čistá finanční škoda?

Pro svůj příspěvek jsem si „vypůjčil“ materiály Generali České pojišťovny, která připojištění čisté finanční škody označuje jako doložku V70.

Jaká je definice čisté finanční škody?

Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody) je pojištění, které se vztahuje na povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Čistá finanční škoda většinou (a tedy ani u Generali České pojišťovny) nebývá obsažená v základním rozsahu pojištění odpovědnosti. Sjednáním připojištění se krytí vztahuje i na další rizika. Dále uváděné informace a podmínky nemusí ve 100 % platit u všech pojišťoven. Pojištění u Generali České pojišťovny pokrývá i škody

 • způsobené veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti
 • nastalé v důsledku vady výrobku
 • nastalé v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným
 • spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou
 • nastalé v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná

Připojištění čisté finanční škody má ale také svá omezení, která se můžou pojišťovnu od pojišťovny lišit. Proto je víc než nutné si před uzavřením tohoto druhu pojištění poctivě prostudovat pojistné podmínky a platná omezení a výluky. U Generali České pojišťovny se nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti

b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen

c) vzniklou při obchodování s cennými papíry

d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva

e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách

f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek

g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

Teorie je už asi dost. Zkusme si společně s pojišťovnou představit některé z příkladů čisté finanční škody.

 1. Pojištěná stavební firma při výkopových pracích překopne kabel a dojde k výpadku dodávek elektrické energie. Blízká továrna z důvodu přerušení dodávky elektřiny zastaví výrobu a uplatňuje nárok na náhradu ušlého zisku.
 2. Pojištěný podniká jako poradce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V důsledku nesprávně poskytnutých informací je jeho klientovi uložena pokuta ze strany Inspektorátu bezpečnosti práce
 3. Pojištěný dodá vadný výrobek. V průběhu provozu se projeví vada spočívající v nefunkčnosti tohoto výrobku. Poškozený odběratel uplatňuje nárok na náhradu ušlého zisku.
 4. Z důvodu závady zámku toalety restaurace uvízne host v kabince a následně zmešká let. Je uplatněn nárok na náhradu škody ve výši ceny letenky.
 5. Pojištěný vlastník obchodního centra zanedbal údržbu rozvodů elektrické energie. Dojde k požáru trafostanice, v jehož důsledku je nutné vyklidit objekt. Nájemci obchodů nárokují náhradu ušlého zisku.
 6. Geodet provede nesprávné zaměření stavby. Před kolaudací je zjištěno, že dům stojí na sousedním pozemku. Dům je nutné zbourat t a postavit znovu. Veškeré vícenáklady jsou požadovány po geodetovi z titulu náhrady škody.

Nepochybně může každého podnikatele „dostihnout“ i jiná situace, kdy pojištění čisté finanční škody bude řešením nepříjemné situace. V příkladech je uvedeno pochybení poradce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Poradce či konzultant v jakékoliv oblasti má šanci poskytnout nesprávnou informaci. Dalším příkladem je geodet. A co třeba realitní kancelář nebo její makléř?

Pojistnou událost nikde neplánuje, jedná se o ryze nahodilou příhodu. Pojištění a jeho rozsah se ale naplánovat dá!