Tonutí a utonutí versus pojištění

I když z dlouhodobého hlediska počty utonulých klesají (začátkem osmdesátých let byly ještě dvojnásobné), v poslední dekádě se nedaří trend udržet. Stále oscilují zhruba mezi 220 až 260 osobami ročně. V roce 2020 to bylo jen na území ČR 205 osob, loni o 45 méně. Dalších zhruba 40 lidí se nevrátí každý rok z koupání v cizině. Asi 10-15 % z obětí jsou děti do 15 let; nejčastěji ve vodě umírají děcka ve věku do pěti let. Česku patří v této oblasti bohužel ve srovnání s evropskými státy v přepočtu na počet obyvatel smutný primát. Například Německo má tento přepočet třikrát, a přímořské země Španělsko a Velká Británie dvakrát příznivější než my Češi. Jednoznačně ohroženější jsou muži a chlapci – těch je ve statistikách každoročně více než šedesát procent.

Zrádné bazény, neprůhledné přírodní vodní plochy, mořské proudy a vlny

Češi milují vodu a koupání. Bazénů na zahradách přibývá, s tím stoupá i riziko utonutí malých dětí. Stačí minuta bez dozoru a batole zmizí pod hladinou, hlavně u nechráněných bazénů zapuštěných do terénu. Utonutí je po dopravních nehodách nejčastější příčinou smrti dětských obětí. Problematické je i koupání v přírodních nádržích, rybnících a na přehradách. Klesne-li pod vodu člověk, kalná voda se nad ním zavře a zpravidla trvá delší dobu, než si zmizení někdo všimne. Také pátrání je v neprůhledné vodě komplikovanější a trvá déle. Přitom čas představuje hlavní faktor úspěšnosti záchrany a návratu do života. I když lze u plavce často odhadnout, že se ocitl v problémech, není doporučováno zachraňovat ho bez odborné průpravy. Nejednou se stalo, že amatérský záchranář nakonec ztratí za svoji odvahu život spolu s tonoucím. Každopádně ale neplatí, že tonoucí volá o pomoc. Často jen tiše zmizí pod hladinou po chvíli, kdy se různě nekoordinovaně převrací. Moře je rovněž zrádné. Vždy je třeba respektovat místní cedule a také sledovat výstražné vlajky. Návštěvníky, a hlavně děti, může zaskočit síla vln, z nichž sledujeme nad hladinou jen část, neviditelné proudy (zpětné a trhlinové) nebo odliv, jež táhnou plavce daleko od břehu na širé moře.

Kurz plavání je užitečný, ale…

Paradoxně je u nás řada utonulých i kvůli kurzům plavání, jimiž v minulosti povinně v rámci školní docházky nebo i dobrovolně prošla většina dnešní populace v produktivním věku. Češi jsou nepřiměřeně sebevědomými plavci a často podnikají nerozvážné plavecké výpravy, při nichž jim dojdou síly. V poslední době je výuka plavání pro děti nesystémová – nemá jednotnou koncepci, a tedy ani kvalitu. Předchozí dva covidové roky můžeme rovnou odečíst. V kurzech, které jsou zajišťovány pro školy převážně soukromými firmami, ve většině případů úplně chybí školení tzv. sebezáchrany. Z toho plyne, že plavecká kondice našich potomků se dále zhoršuje.

Alkohol na vodě

Samostatnou kapitolou je časté požívání alkoholu, které snižuje rozpoznávací schopnosti a omezuje výkon plavce. Specifickou rizikovou skupinou jsou vodáci – fenomén českých řek. Každoročně utone více než deset neopatrných vyznavačů vodního sportu, kteří podcení zrádné jezy; řada z nich ve stavu opojení alkoholem. Pije-li například celá posádka raftu nebo skupiny lodí, když se na prudší vodě nebo na jezu někdo převrátí, není zpravidla schopen zbytek účinně pomoci nejslabším plavcům. Navíc vodní záchranáři sami odhadují, že až 40 % lidí, které z vody vytahují zpátky na břeh, má v krvi alkohol.

Bezpečnostní tipy pro koupání

  1. Nikdy se člověk nemá chodit koupat sám, i když je vynikající plavec. Do vody by se člověk neměl nořit ani bezprostředně po sportovním výkonu, nejprve musí trochu vychladnout.
  2. Na vodě nebo před koupáním nepijte alkohol. Je spouštěčem rizikového chování.
  3. Máte-li na zahradě bazén, musí být mimo dobu koupání bez schůdků a zakrytý nebo zabezpečený plotem, jsou-li poblíž děti. U něj nebo v něm by neměla být žádná lákadla pro děti, třeba hračky.
  4. Vždy dbejte výstražných cedulí, vlajek a pokynů plavčíků pověřených dozorem na místě.
  5. Koupající se děti by měl při jejich přiměřeném počtu hlídat vždy jeden člověk, nikoli více. Nelze spoléhat na plavčíka. Je-li dětí větší počet, je nutné je rozdělit na skupiny a ty pouštět do vody postupně, nikoli najednou.
  6. Nejvhodnějšími ochrannými pomůckami na plavání jsou plavecké pásy složené z pěnových dílků nebo plavecká vesta se zapínáním a popruhem mezi nohama. Nafukovací kruhy nebo rukávky nejsou pro děti bezpečné.
  7. Nelze plavat v blízkosti jezů a propustí, hráze přehrady apod. Vyhýbat se plavci musí i plavebním drahám lodí a plavidlům obecně.
  8. Plavci na paddleboardech nebo surfech musí být plavidlo připevněné k tělu, aby v případě jejich pádu do vody nemohlo vlivem větru uplavat do dálky.

Malí pomocníci s velký významem

Na trhu jsou už i pomůcky, které nám pomohou v prevenci tonutí. Vodní alarm v podobě malého náramku na ruce dítěte nás na rodičovském přístroji upozorní, že děcko spadlo do vody, anebo se na koupališti vzdálilo více, než je nastavená bezpečná vzdálenost. Hlídač hladiny se hodí pro zahradní bazény. Spustí pokaždé, když něco spadne do vody a naruší hladinu. A konečně plaveckou bójku by si měli plavci připevnit páskem k tělu, plavou-li na větší vzdálenost. Jsou díky ní viditelní a dohledatelní pro ostatní, včetně posádek plavidel okolo.

Tonutí, utonutí a skoky do vody jako pojistné události

Je-li topící se vytažen na břeh, začíná závod s časem. Lidé by měli znát pravidla správného oživování a vytrvat v něm, dokud se postižený neprobere nebo dokud si ho nepřevezme záchranka. I když se podaří díky intenzivní resuscitaci utopené někdy přivést zpátky k životu, řada z nich je kvůli nevratnému poškození mozku odkázána doživotně na nepřetržitou péči. Vedle utopení má na svědomí voda v přírodě každý rok i řadu ochrnutí. Stává se tak po neuváženém skoku po hlavě do mělké vody nebo v místě, kde je pod hladinou neviditelná překážka. Dotyčný skokan si zlomí vaz nebo ochrne po úrazu páteře. Utonutí nebo handicap vzniklý tonutím či skokem do vody jsou pojistnými událostmi krytými jak v životním pojištění a jeho připojištěních, tak i v úrazovém nebo cestovním pojištění. Jedná se z hlediska pojišťovny o nejzávažnější, velmi nákladné a dlouhodobé případy.

Cestovní pojištění

UNIQA každoročně řeší několik takových neštěstí. Například z cestovního pojištění v posledním předcovidovém roce 2019 jsme měli 4 takové smrtelné události při koupání v moři, které se týkaly osob v produktivním nebo důchodovém věku. Náklady na takové případy z cestovního pojištění v zahraničí se týkají odborného oživování na místě (cena cca do 15 000 korun), dále transportu a hospitalizace s léčbou postiženého (doprava cca 5 000 korun, každý den pobytu v nemocnici cca 1 200-2 500 korun) plus repatriace domů do ČR (0,5-2 miliony korun dle destinace). Ve státech mimo EU a na jiných kontinentech je třeba počítat s horní hranicí těchto částek; v USA, Austrálii a v Kanadě několikanásobkem. Postiženému se vyplácí případně i sjednaná pojistná částka z cestovního úrazového pojištění.

Životní pojištění

Vzhledem k závažnosti těchto případů se vyplatí sjednat si v životním pojištění vyšší pojistné částky, protože dlouhodobá odborná i každodenní péče o takto postižené stojí ročně minimálně statisíce, často i miliony korun. Současně záleží na tom, jak je pojištění sjednané, a zda k němu má dotyčný užitečná připojištění, která mohou situaci alespoň finančně ulehčit. Ze životního pojištění se plní za smrt úrazem nebo za trvalé následky úrazu, kde u velmi závažných případů ochrnutí nebo postižení mozku lze čerpat až desetinásobek základní pojistné částky (díky progresi). Je-li na smlouvě sjednána invalidita, lze získat další pojistné plnění. Kromě toho UNIQA hradí z případných připojištění denní dávky za pobyt v nemocnici až za 365 dnů, denní odškodné za dobu léčení úrazu až za 365 dnů, a také denní dávky za pracovní neschopnost v celkové délce až 548 dnů. Na událost se může dále vztahovat i pojištění schopnosti splácet úvěr či hypotéku nebo připojištění velmi vážných onemocnění.

Názorným příkladem může být příběh dvacetiletého mladíka s cestovním a životním pojištěním UNIQA. Před několika lety v létě skočil ve Španělsku bez rozmyslu do moře z útesu, aniž by tušil, že kousek pod hladinou se skrývá skála, do níž narazil horní částí těla. Bezvládného ho přátelé ihned vytáhli z vody a zachránili mu život. Nicméně v nemocnici lékaři zjistili, že náš klient kvůli úrazu páteře bude nevratně ochrnutý až k hrudi. Z cestovního pojištění se hradila záchrana a transport, vyšetření, prvotní zdravotní péče ve Španělsku a pobyt v nemocnici, poté speciální převoz postiženého zpět do ČR. Tyto úkony stály úhrnem 700.000 korun. Po návratu vystoupaly náklady na zajištění potřebných opatření a přizpůsobení novým podmínkám (speciální rehabilitace horní části těla, pořízení vhodného lůžka a vozíku, bezbariérová úprava bydlení, nákup vhodného vozidla a jeho úprava) už v prvním roce po úraze na více než jeden a půl milionu korun. Hlavní část této sumy uhradila rodina díky dostatečným pojistným částkám ze životního pojištění s pojištěním trvalých následků úrazu, z připojištění závazných diagnóz (ochrnutí) a pro případ invalidity.