Pojištění odpovědnosti poskytovatele péče v dětské skupině

Dne 1. 10. 2021 nabyla účinnosti novela 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, která upravuje podmínky pro poskytování péče v dětské skupině vč. povinného pojištění odpovědnosti.

Poskytovatel je povinen před započetím poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině: Toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině.

Péče o dítě v dětské skupině

služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky,

max. kapacita 24 dětí,

o děti mladší jednoho roku je možné pečovat jen ve skupině nejvýše čtyř dětí mladších čtyř let,

umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

Poskytovatelem služby může být

 zaměstnavatel,

 územní samosprávný celek nebo jím založená nebo zřízená právnická osoba,

 obecně prospěšná společnost,

 ústav,

 nadace, nadační fond,

 spolek,

 vysoká škola,

 veřejná výzkumná instituce,

 právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech,

 pečující osoba poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 dětí.

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. O děti v dětské skupině se starají tzv. pečující osoby. Ta může být i sama poskytovatelem. Od 1. 7. 2022 budou účinné i další podmínky v oblasti odborné způsobilosti pečujících osob.