Jak ukončit pojistnou smlouvu

Uplynutím pojistné doby
V pojistné smlouvě lze také specifikovat podmínky, za kterých pojištění uplynutím doby nezaniká (např. pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání nemá zájem).

Nezaplacením pojistného
V tomto případě pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty, která je stanovena pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc.

Dohodou
V dohodě musí být vždy určen okamžik zániku pojištění a způsob vyrovnání závazků.

Výpovědí

  • je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele nebo  pojistníka ke konci pojistného období – výpověď musí být doručena min. 6 týdnů před uplynutím pojistného období
  • do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy – dnem doručení výpovědi začíná běžet 8 denní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká
  • do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události – dnem doručení výpovědi začíná plynout výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká

Odstoupením od smlouvy
Pokud pojistník nebo pojištěný poskytne úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivé nebo neúplné údaje, týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy do 2 měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil, jinak právo zaniká.

Změnou vlastnictví pojištěného majetku
Pojištění zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví poj. majetku, nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

Z jiných důvodů

  • zánikem pojištěného rizika nebo pojištěné věci,
  • smrtí pojištěné fyzické osoby
  • zánikem pojištěné právnické osoby bez právního nástupce