Garanční fond ČKP za nepojištěná vozidla – téma číslo 2 – výzva a pokuta

Výzva pojištěnému řidiči

„Výzva k zaplacení příspěvku musí obsahovat popis důvodů vzniku nároku na příspěvek, vyčíslení výše

příspěvku a nákladu Kanceláře, lhůtu ke splnění povinnosti zaplatit příspěvek v trvání nejméně 30 dní ode dne doručení výzvy, poučení adresáta o jeho právech a povinnostech včetně možnosti doložit Kanceláři okolnosti vylučující vznik nároku na příspěvek a poučení o možnosti Kanceláře uplatnit nárok na zaplacení příspěvku a nákladu Kanceláře u soudu.“

 Výzvy k úhradě zasílá ČKP. Jde o tyto případy:

Chyba při zadávání VIN/ECV, RZ, číslo TP (překlep, přehození znaku, aj.). Opravu údajů zajištuje pojistník s pojistitelem.

Nejsou uvedeny minimálně 2 údaje z VIN, RZ, číslo TP. Opravu údajů zajištuje pojistník s pojistitelem.

Nově neplatí podmínka provozování na pozemních komunikacích a k této námitce (vozidlo není v provozu) nebude přihlíženo. Vychází se z podmínky zákona 56/2001 Sb., pokud vozidlo není provozováno je potřeba jej dočasně vyřadit z registru. Tyto skutečnosti prokazuje vlastník vozidla.

Než ČKP zašle výzvu k úhradě příspěvku, porovná svoji databázi (informace zaslané od jednotlivých pojistitelů) s údaji v registru vozidel. Ztotožňování vozidel mezi daty ČKP a registrem se provádí dle kombinace VIN/ECV, číslo VTP a RZ/SPZ, přičemž alespoň dva z těchto údajů se musí shodovat, důvodem je jistota, že jde skutečně o dané vozidlo. Z toho vyplývá, že pokud je vozidlo identifikováno pouze VIN (např. při dovozu) bude z pohledu CKP takové vždy identifikováno jako nepojištěné a klientovi bude zaslána žádost o úhradu.

Předpisy přesně definují, jak pojistit vozidlo při dovozu (doba, připojištění apod.). Po registraci je nutné vozidlo pojistit novou PS a uvést všechny identifikační znaky – VIN, RZ, číslo TP.

Poznámka

Výzva k zaplacení příspěvku musí obsahovat popis důvodů vzniku nároku na příspěvek, vyčíslení výše příspěvku a nákladů Kanceláře, lhůtu ke splnění povinnosti zaplatit příspěvek v trvání nejméně 30 dní ode dne doručení výzvy, poučení adresáta o jeho právech a povinnostech včetne možnosti doložit Kanceláři okolnosti vylučující vznik nároku na příspevek a poučení o možnosti Kanceláře uplatnit nárok na zaplacení příspěvku a nákladů Kanceláře u soudu.

Přestupky a pokuty

Týká se:

Povinnosti předložit zelenou kartu při kontrole Policie ČR (pozn. obecní policista tuto pravomoc nemá a občan nemá povinnost ji ukazát, navíc obecní policista nesmí provádět ani kontrolu vozidla). Příkazem na místě (blokově) může policista udělit sankci až 1 500 Kč (lze i méně). Ve správním řízení se pokuta pohybuje v rozmezí 1 500 Kč až 3 000 Kč. To se týká případu, kdy pojištění mám, ale nemám u sebe zelenou kartu.

V případe nepojištěného vozidla lze udělit pokutu ve správním řízení 5 000 až 40 000 Kč. Policista toto na místě řešit nemůže.

(1 ) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost podle § 1 odst. 2 písm. b).

„může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen „pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona; povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.“

(2) Fyzická osoba se jako řidič vozidla dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17 odst. 1 nepředloží zelenou kartu.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu od 5 000 Kč do 40 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 pokutu od 1 500 Kč do 3 000 Kč.

(4) Příkazem na místě lze za přestupek podle odstavce 2 uložit pokutu do 1 500 Kč.

Zdroj: materiál České pojišťovny, a.s.