Co je to odpovědnost za škodu?

Nést odpovědnost za škody, které jste způsobili někomu jinému, je o to víc nepříjemné, když zasáhnou do vlastní peněženky. Odpovědností je míněna povinnost škůdce strpět následky za své minulé jednání. Hoďte svou odpovědnost na triko pojišťovně.

Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný (škůdce) právo, aby za něj pojišťovna poškozenému v případě vzniku pojistné události uhradila škodu, za kterou pojištěný podle zákona odpovídá, a to až do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za škodu je jedno z tzv. „ohebných. Ale i tady platí některé jasné a nepřekročitelné zásady. Pojištění slouží vždy k úhradě škod, které pojištěný způsobil třetím osobám, nikdy ne k úhradě škod, které způsobil sám sobě. Stejně tak se z pojištění odpovědnosti za škodu nehradí žádné škody způsobené zásahem „vyšší moci“, tedy živelní událostí, napr. vichřice, povodeň, zemětřesení apod. Aby se jednalo o pojistnou událost, kterou bude pojišťovna řešit z odpovědnosti za škodu , musí být naplněny následující předpoklady a to současně.

Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu

1. existence škody (skutečná škoda, ušlý zisk, poškození zdraví)

2. porušení právní povinnosti (konání – např. hodím kámen a rozbiji okno; nekonání -napr. neohradím a neoznačím výkop a dojde k pádu chodce do výkopu)

3. příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a existencí škody

4. zavinění (úmysl, nedbalost)

Pojišťovny pojištění odpovědnosti za škodu nabízejí jako samostatný produkt nebo v rámci balíčků, často například ve spojení s pojištěním domácnosti.