Může pronajímatel řešit neplatiče zabavením jeho věcí?

V České republice výrazně zdražilo nájemné v bytech. Ve velkých městech jako Praha, Brno nebo Mladá Boleslav to bylo až o 30 procent. Nadále také roste počet uzavřených nájemních smluv. Mezi základní povinnosti nájemce patří zejména platba nájemného.

Není vyloučeno, že počty zájemců i nájemné dále poroste. Doba je složitá a už dnes část nájemníků neplní závazky z nájemních smluv. V první řadě se jedná o neplacení sjednaného nájemného. Co se může odehrávat před tzv. nuceným vystěhováním“ neplatícího nájemníka?

Pronajímatel může například k zajištění dluhu využít ustanovení § 2234 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zadržet movité věci nájemce. Jedná se o jednostranný akt ze strany pronajímatele, který má motivovat dlužníka k zaplacení dluhu. Zákonné zadržovací právo pronajímatele má však bohužel také svá úskalí. Výkon práva (tzn. zadržení věci) nesmí nepřiměřeně zasáhnout do základních lidských práv chráněných Listinou základních práv a svobod, zejména práva na osobní a domovní svobodu. Pronajímatel tady rozhodně není oprávněn svévolně vniknout do pronajímaného bytu. Zadržet lze jen takovou věc, kterou u sebe má pronajímatel oprávněně, např. půjčenou nebo svěřenou k úschově.  Podaří-li se pronajímateli movité věci zadržet, musí toto písemně oznámit nájemci a to i v případě, že byl nájemce zadržení osobně přítomen.

Ale zadržení není jen tak.  Ze zadržení movitých věcí však pro pronajímatele plynou další povinnosti. O věc je pak pronajímatel povinen dbát, aby nedošlo ke zhoršení jejího stavu, poškození nebo zničení. Pronajímatel by odpovídal za vzniklou škodu. Ale současně má právo na náhradu nákladů, pokud v souvislosti s péčí o věc vznikly. Zadržovací právo zanikne v případech jmenovaných v § 1399, tedy zánikem zajištěného dluhu nebo zadržené věci, vzdá-li se věřitel zadržovacího práva jednostranně či ujednáním s vlastníkem zadržené věci, dostane-li se věc trvale z moci věřitele, nebo dá-li se věřiteli dostatečná jistota.

V případě, že nájemce dluh neuhradí může pronajímatel movité věci zpeněžit (§ 1359) prostřednictvím veřejné dražby a výtěžek prodeje použít na úhradu dluhu a vynaložených nákladů.

Také může být „ve hře“ výpověď nájemní smlouvy. I tak jasné řešení má ale svoje podmínky a záludnosti. Příště pár slov o výpovědi.

Lze zabavení movitých věcí považovat za efektivní řešení dluhu nájemníka? Kdo to nezkusí……..

 

Zdroj a inspirace: ABES