Mráz a sníh přinášejí specifické škody

S typickými zimními podmínkami, jakými jsou sníh, mráz, led nebo námraza, vzniká řada dodatečných rizik spojených se škodami specifickými pro toto období. Proti většině z nich se lze bránit dobře sjednaným pojištěním, nicméně i tak je třeba dbát některých zásad. UNIQA přináší přehled hlavních nebezpečí s tipy, jak řešit nemilé události.

Vodovodní škody

Události prasklého potrubí řeší UNIQA v zimním období nejčastěji, protože dochází k náhlým výkyvům venkovních teplot. Proti takovým událostem se lze chránit v pojištění domácnosti i nemovitosti, nicméně je třeba počítat s tím, že při vyřizování škody může pojišťovna kontrolovat, jakou zimní přípravu poškozený preventivně provedl. Na řádnou údržbu je proto třeba myslet včas. Pokud člověk svůj objekt v zimě opouští na více než tři dny, měl by vodovodní systémy optimálně vypustit a uzavřít přívody, případně doplnit do topného systému nemrznoucí směs. „Pokud přesto ke škodě na potrubí dojde, je třeba mít na paměti, že pojištění kryje náklady na účelnou opravu, nikoli na kompletní renovaci prostor i mimo místo poškození. Nelze tedy počítat s tím, že pojistné plnění uhradí například i novou dlažbu a obklady ve větší než nezbytně nutné ploše,“ upozorňuje Karel Douda, vedoucí likvidace škod na majetku UNIQA. Pro případ poškození majetku třetích osob (např. vodou uniklou do spodních pater domu) slouží pojištění odpovědnosti. To je zpravidla zahrnuté k pojištění nemovitosti (chalupy, rodinného domu, bytu, domácnosti), ale lze ho sjednat i samostatně. Pojistit lze i finanční výdaje za ztrátu vody, která zbytečně vytekla právě při nečekané havárii rozvodů.

Pád sněhu nebo ledu z budov

Za tyto události obvykle odpovídají vlastníci a správci budov, kteří mají rovněž povinnost těmto případům předcházet včasnou údržbou. Vznikne-li škoda pádem sněhové nebo ledové vrstvy, bude pojišťovna vždy zkoumat, zda nebyla údržba budovy zanedbána a zda bylo možné takové nahromadění sněhu nebo ledu předpokládat. Vlastníci nebo správci budov by proto měli na střechu namontovat sněhové zábrany, které nedovolí sněhu volně klouzat po střešní krytině, případně si včas objednat odklizení u specializovaných firem.

Pokud přesto dojde ke škodě, může poškozený nárokovat náhradu z pojištění odpovědnosti vlastníka nebo správce objektu. I poškozený by měl nicméně prokázat, že postupoval opatrně a dbal všech bezpečnostních zásad. Výjimkou jsou situace nastalé z tzv. vyšší moci, tedy kdy je příčinou škody nečekaně silná či blesková živelní událost jako například vichřice nebo prudká obleva. V těchto případech vlastník nebo správce podle právní úpravy za škodu neodpovídá a nemůže být tedy ani uplatněna z pojištění.

Úraz na zledovatělém chodníku

Za závadu ve schůdnosti chodníků odpovídá od roku 2009 podle Zákona o pozemních komunikacích její vlastník, ve většině případů tedy obec, zatímco v minulosti ručil za bezpečný pohyb majitel přilehlé nemovitosti. I zde ovšem platí, že chodec se musí chovat rozumně a předvídat zhoršené podmínky. Vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada na schůdnosti. Lze vůči němu uplatnit nárok za újmu na zdraví nebo škodu na majetku, včetně bolestného, ztráty na výdělku, účelné náklady léčení nebo snížené společenské uplatnění. Při uplatnění nároku musí být jasné, že újma nebo škoda jsou v přímé souvislosti se závadou na neuklizené komunikaci. Je proto nutné vše v dané chvíli řádně zdokumentovat, aby byla událost podložená. Doporučuje se vyfotografovat i vlastní obuv na místě, kde k nehodě došlo.

Pokud tomu nasvědčuje aktuální počasí, musí se ovšem chodec chovat opatrně a přiměřeně okolnostem. Ze sjednaného pojištění odpovědnosti vlastníka komunikace pojišťovna vyplatí náhradu v případě, kdy šetřením zjistí, že šlo o závadu ve schůdnosti a vlastník neprokázal, že nebylo možné závadu odstranit, zmírnit nebo na ni upozornit. V praxi samozřejmě poškozený případné zranění uplatňuje rovněž ze svého úrazového pojištění, má-li ho sjednáno.

I zde platí ustanovení o události z vyšší moci, tedy takové, která nastane náhle a silně ovlivní lokální podmínky (např. přes noc vzniklou ledovkou). V takovém případě vlastník či správce za škodu neodpovídá.

Polámání stromů a větví námrazou, tíhou sněhu

Pád stromů a větví vlivem námrazy nebo velké sněhové vrstvy, jenž poškodí majetek, lze rovněž uplatňovat z pojištění nemovitosti. Při sjednání pojištění nemovitosti je vhodné pamatovat i na vedlejší a doplňkové stavby na zahradě – například na garáž, skleník, altán nebo oplocení. Pokud strom nebo větve z pozemku spadnou volným pádem na cizí pozemek a tam poškodí majetek třetí osoby, lze škodu uplatnit z pojištění odpovědnosti. Škodu na vozidle způsobenou pádem předmětu na auto (například strom nebo stožár) lze krýt z havarijního pojištění. I zde je ale třeba předvídat a v případě nepříznivého vývoje počasí raději auto zaparkovat jinam než pod strom.

 Škody odlétnutým štěrkem

V místech, kde je sjízdnost silnice zabezpečena štěrkem, dochází velmi často až do jarních měsíců ke škodám na čelním skle odlétnutým kamínkem při jízdě vozidel. Zde je dobré vědět, že tyto události se nedají zpravidla vyřídit z povinného ručení „viníka“, tedy řidiče auta, od něhož kamínek odlétl. Ani z havarijního pojištění nemusí být taková škoda likvidní (zkontrolujte smlouvu o havarijním pojištění, zda a v jakém rozsahu a s jakou spoluúčastí je škoda na sklech kryta). Pro tento účel je užitečné sjednat připojištění čelního skla. „Motorista musí dbát na přiměřenou pojistnou částku, aby v případě výměny kryla cenu nového skla stejných parametrů,“ připomíná důležitou okolnost Jiří Moravec, vedoucí likvidace škod na vozidlech UNIQA. V případě pojistného plnění je však například v UNIQA spoluúčast nižší (zpravidla 500 korun) a klientovi není krácen bonus.

Poškození vozidel na výtlucích ve vozovce

V zimním období vlivem mrazů vznikají na vozovkách výtluky – otvory a díry, které mohou způsobit při jízdě na vozidle škodu. Během zimní sezóny nelze silnici opravit a bohužel jsou poškození často neoznačená, tudíž motoristu nic včas nevaruje.

Na poškození vozidla v důsledku přejetí výtluku či výmolu se vztahuje havarijní pojištění a klient ho může uplatnit. To je však zpravidla spojeno se ztrátou bonusu a platbou spoluúčasti. Motorista se při poškození vozu při přejetí výtluku či výmolu může obrátit s nárokem na náhradu škody na správce komunikace. Prokáže-li, že škoda vznikla právě v daném úseku (ideálně fotografie škodního místa a poškození vozidla, nejlépe kombinovaně), a to při řádném provozu v souladu s předpisy (nikoli nepřizpůsobením jízdy stavu a povaze vozovky), má velkou šanci s takovým nárokem uspět.

V případech škody na autě tohoto druhu (výtluk, výmol, díra v silnici, špatný kanál, ale i případně vadný retardér/zpomalovač bez označení) UNIQA doporučuje navíc přivolat na místo Policii ČR, aby případ zdokumentovala. Současně je tak možné zabránit škodám na dalších vozech při průjezdu, protože místo bude opatřeno vhodným dopravním značením.

 Obecné zásady při těchto druzích škod doporučované ze strany UNIQA:

  1. Zdokumentujte místo škody.
  2. Zajistěte svědky události a uložte si jejich kontakty. Jde-li o závažnou škodu nebo zdravotní újmu, je třeba informovat i Policii ČR (i v zájmu prevence dalších škod).
  3. Nárokujte škodu u své pojišťovny co nejdříve. Byla-li vám škoda způsobena někým jiným, uplatněte svůj nárok neprodleně u něj a nechte si oznámení potvrdit.
  4. Došlo-li k újmě na zdraví, doložte poškození lékařskou zprávou.
  5. Pojišťovna bude vždy zkoumat konkrétní okolnosti vzniku škody nebo újmy. Je třeba s ní spolupracovat a podat úplné a pravdivé informace o tom, jak k události došlo.