Jak s paušální daní na úvěry

S účinností od 1. ledna 2021 byl zaveden institut paušální daně. Paušální daň je jistě v dnešní době převratných změn úrokových sazeb i korekce pravidel a úprav podmínek bank pro poskytování úvěrů a půjček další zajímavou oblastí příprav žádostí.

Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období poplatník daně z příjmů fyzických osob, který

 • je osobou samostatně výdělečně činnou, která ale není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
 • není plátcem DPH a nemá registrační povinnost k této dani, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
 • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
 • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
 • ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, s výjimkou příjmů osvobozených od daně, příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu a nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu učiní oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti

Je paušální daň u žádostí o úvěr výhodou či nepříjemnou komplikací? Jako u všech jiných „novinek“ se banky k řešení staví odlišně.

Banky požadují například

 • kompletní výpisy z účtu za posledních 3 až 6 měsíců, na kterých jsou evidované transakce související s podnikatelskou činností
 • evidence příjmů potvrzená účetní za posledních 6 měsíců v případě, pokud transakce související s podnikáním neprovádí OSVČ přes BÚ
 • hotovostní vklady na účet za posledních 6 měsíců doložené příslušnou fakturací (EET), pokud OSVČ transakce neprovádí přes BÚ
 • musí podnikat celý rok 2021(nejpozdější zahájení činnost 01/2021), ale taky i příjem u klientů, kteří nemají uzavřeno ani jedno celé zdaňovací období (podnikali méně jak 12 měsíců v minulém roce (2021), je možné akceptovat pouze na výjimku (nutná předkonzultace)
 • klient musí doložit výpisy z účtu/účtů za celý kalendářní rok 2021, přes které realizoval transakce z podnikatelské činnosti (nezáleží, zda se jedná o podnikatelský účet nebo účet osobní)
 • čestně prohlásí, že během rozhodného období roku 2021 nepřestal být poplatníkem v paušálním režimu
 • klient formou čestného prohlášenídoloží, že jeho příjmy nebyly sníženy oproti DP 2020

Existuje i několik dalších obecných i ryze dle konkrétních bank specifických podmínek. Mezi ty obecné patří například to, že jako transakce související s podnikatelskou činností nejsou akceptovány:

 • vklady v hotovosti bez doložené fakturace (EET)
 • jednorázové převody z vlastního účtu, nebo účtu rodinného příslušníka
 • jednorázové položky typu výnos z prodeje nemovitosti aj.
 • výnosy ze spořících / investičních produktů (výplata podílových fondů, úroky aj.

A zase platí, že příprava se vyplatí. Co je někde zakázáno, jinde může projít na výjimku. Ale vyznat se v té záplavě stále se měnících informací?!

Kdo má víc ověřených informací, může se „dopracovat“ k maximálně se ideálu blížícímu výsledku. I pro tento krátký a problém víceméně nastiňující text jsem čerpal z ucelených informací u GEPARD FINANCE, jehož jsem partnerem.

Jak se nejen říká: Raďte se a nakupujte u odborníků.