Garanční fond ČKP za nepojištěná vozidla – téma číslo 4 – dovoz a vývoz vozidla a technická způsobilost k provozu

 Dovoz vozidla ze zahraničí

K registraci bude vlastník potřebovat zelenou kartu. Ta se podle zákona smí vystavit na dobu max. 30 dní. Před vlastní registrací musí mít vozidlo schválenou technickou způsobilost – technickou kontrolu a evidenční kontrolu (lze oboje najednou a součástí technické kontroly je i měření emisí). Úřad by měl uznat kontrolu z členského státu EU.

K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží

a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je

1 . technický průkaz silničního vozidla,

2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,

3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,

4. rozhodnutí obecního úradu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo

5. osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech,

b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo

c) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,

d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu

g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a).

Tuzemským vozidlem se rozumí vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel vedené podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen “registrace vozidel”), nebo vozidlo, které nepodléhá registraci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištem nebo místem podnikání na území České republiky nebo právnické osoby se sídlem na území České republiky, anebo vozidlo, které bylo odesláno do České republiky z jiného členského státu [písmeno l)], je-li Česká republika státem cílového určení, a to po dobu 30 dnů počínaje dnem, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno.

Vývoz vozidla

 Vlastník vozidla odevzdá RZ, osvědčení o registraci a do VTP se mu zaznamená vývoz vozidla.

Vozidlo musí mít evidenční kontrolu. POV doporučujeme ponechat na cestu do místa určení a ukončit až po předání vozidla na základě kopie VTP se záznamem. Pokud vozidlo nepojede po vlastní ose, ale je přepravováno jako náklad, nemusí dočasnou RZ mít a POV na cestu nepotřebuje (je již vyřazeno z evidence).

(1 ) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla přidělí k tomuto vozidlu registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a vydá tabulky s touto přidělenou registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla.

(2) Spolu se žádostí podle odstavce 1 se odevzdají všechny vydané tabulky s registrační značkou, která byla k silničnímu vozidlu dosud přidělena, a předloží osvědčení o registraci silničního vozidla a technický průkaz silničního vozidla k provedení záznamu o vývozu do jiného státu. K žádosti se přiloží protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní.

Technická způsobilost vozidla

Pojistitel má v případě škody z POV nárok na náhradu vyplacené částky. Podrobněji je vše uvedeno v § 10 zákona 168/1999 Sb. V případě technické nezpůsobilosti vozidla se vždy posuzuje příčinná souvislost mezi závadou a nehodou (např. nesprávný rozměr pneumatik nemůže za to, že řidič nedal přednost v jízdě, ale nefunkční brzdy jsou příčinou nedobrzdění v koloně).

(2) Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo,

a) které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí, nebo

b) jehož technická způsobilost k provozu vozidla nebyla schválena, a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištený povinen nahradit.

 Ověřování technické způsobilosti se provádí podle zákona 56/2001 a záleží o jaké vozidlo jde – uvedené na trh, individuální dovoz, individuálně vyrobené apod.

Nezpůsobilé vozidlo nelze na verejných komunikacích provozovat. O způsobilost lze přijít různými způsoby např.:

Použití neschváleného dílu na vozidle (napr. žárovka s vyšším výkonem, neschválené brzdové destičky, tuningové díly).

Nesprávný rozměr a typ pneumatik jinak schválených k provozu.

Opotrebené pneumatiky pod zákonem danou mez 1 ,6 mm vzorku na letních pneu, zimní 4 mm.

Provozování vozidla s upraveným emisním systémem.

Ztráta RZ.

Neplatné osvědčení o technické způsobilosti (propadlá technická).

Přetížené vozidlo nadměrným nákladem.

Nadměrně zatmavená boční skla.

Nefunkční osvětlení vozu.

a další

Technicky nezpůsobilé silniční vozidlo k provozu

(1 ) Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud

a) pro závady v technickém stavu bezprostředne ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

b) poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem,

c) provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích zpusobem stanoveným tímto zákonem,

d) byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátoru vozidla, například VIN.

(2) Před provedením změny na silničním vozidle, která bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu podle odstavce 1 , je právnická nebo fyzická podnikající osoba provádějící změnu povinna písemne upozornit provozovatele vozidla na tuto skutečnost. Je-li provedení takovéto zmeny nabízeno veřejně, musí tato nabídka obsahovat zřetelné upozornění, že provedení změny bude mít zanásledek technickou nezpůsobilost silničního vozidla k provozu.

  ZDROJ : ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A.S.